Frivillige kræfter til vandrørsudvalget søges!!!

Som vedtaget på den seneste Generalforsamling i Husejerforeningen er tiden nu ved at være moden til, at vi skal i gang med at planlægge udskiftningen af vandrørene i Humleby. På trods af opfordringer på Generalforsamlingen samt i seneste Nabo er det indtil videre kun lykkedes at finde to frivillige til at hjælpe med dette projekt. Vi skulle meget gerne have en 2-3 mere til at stille op, så det ikke bliver de samme få mennesker, der skal trække læsset. Så hvis du er klar til at bruge en smule kræfter til fælles gavn, så skriv en mail til Per Skovgaard psa@humleby.dk

Lidt om kloakkerne: Tilbud, forsikringsforhold, og hvem der har ansvar for hvad

Der bliver rodet og regeret i gader og kloakker,  og der blev snakket på Generalforsamlingen og skrevet en del i Nabo. Her er en opsamling fra Husejerforeningens Kloakudvalg:

Hovedledninger og stikledninger

Per Aarsleff er nu ved at være færdig med hovedledningerne i gaderne og stikledningerne frem til brøndene, og hvor brøndene ligger i baghaverne: Frem til husmuren.

Ledningerne er strømpeforet og derefter tv-inspiceret og kvalitetskontrolleret. Dér, hvor der er konstateret fejl, sker der en opretning i den kommende måned.

Det har kun ganske få steder været nødvendigt at grave op, heldigvis. Per Aarsleff yder 5 års garanti overfor HOFOR på arbejdet. Er der steder, hvor der konstateres en fejl på disse ledninger, kan Husejeren henvende sig til HOFOR, se deres hjemmeside.

Det eneste, der ikke er blevet strømpeforet er stikkene til gaderistene, da Københavns Kommunes Vejvæsen ikke havde penge til det, er der derfor problemer med vand ved ristene, så ring til Københavns Kommunes Vejafdeling.

Brønde og resten af stikledningerne

Stort set alle brønde er nu gennemgået, og der er foretaget et del rottereparationer i brøndene. Nu går ABC i gang med at strømpefore fra brønd til hus. De starter i Carstensgade. På grund af økonomien vil det tage et par år.

Regnvandsbrønden og stikkene hertil er husejerens. Specielt regnvandsbrøndene kan give rotteskader, hvis de ikke renses med jævne mellemrum. Husejerforeningen vil derfor opfordre til, at alle f.eks. under gaderengøringen i det gode naboskabs ånd bruger lidt tid på at hjælpe hinanden med en årlig rensning. Husejerforeningen betaler med glæde for at hver gade udstyres med en kloakrenser, som kan bestilles hjem hos Carl Møller på Vesterbrogade.

Tilbud til den enkelte husejer

Husejerforeningens bestyrelse kan ikke vejlede de enkelte husejere. Vi har ikke kompetence til det, og der er ikke to kloakforhold der er ens i Humlebyhusene! Derfor skal man også være forsigtig med at sammenligne tilbud direkte hus og hus imellem.
Hvad den enkelte skal have lavet afhænger af, om man har bad og toilet i kælderen, om kælderen er udgravet, om kloakrørene ligger åbent, og om kloakrørene er blevet udskiftet de senere år. Især hvis der er toilet i kælderen, skal man overveje en godkendte højtvandslukke. Man kan måske bruge oplevelsen forrige år ved skybruddet som indikation af, hvad der er nødvendigt.

ABC har givet 159 husejere et tilbud, det har været et kæmpearbejde for dem, så de har været lidt bagefter. Husejerforeningen har ingen holdning til, hvilket firma, man skal bruge, men hvis man ønsker en uvildig gennemgang, kan vi anbefale at tage kontakt til en sagkyndig, f.eks. Gaihede.

Husk, at hvis man tager to tilbud, så skal de være enslydende og sammenlignelige. Vi har hørt et par tilfælde, som har givet anledning til misforståelser: Der er blevet taget tilbud hjem på en renovering/strømpeforing af kloakken, som så er blevet sammenlignet med et andet tilbud om blot at reparere et par huller. Det svarer jo til, at sammenligne en reparation af et hul i taget med udskiftning af hele taget. Og man skal også være opmærksom på, hvordan man står bagefter forsikringsmæssigt:

Forsikring

De fleste huse har gamle kloakker, som teknisk set er udskiftningsmodne.

Der er selvrisiko på vores forsikring, derfor erstatter forsikringen kun 25 % af reparation ved pludselig opståede skade på gamle rør.

Hvis kloakken er ny, eller den er blevet strømpeforet, betragter forsikringsselskabet det som nye rør, og så erstatter forsikringen 100%, hvis der opstår skader. Det skal man tage med i betragtning, når man vurderer sine tilbud. Hvad der er klogt på den lange bane for den enkelte husejer, kan Husejerforeningen som sagt ikke rådgive om.

Håndværkerfradrag 

I skrivende stund er det ikke endeligt besluttet om sidste års ordning om fradrag på 15.000 kr pr voksen person i husstanden på arbejdsløn videreføres, men alt tegner til, at den bliver det. Men hvad der sker i en sen nattetime på Christiansborg er der jo ingen der ved. Der er ikke fradrag på tv-inspektion.

Autoriseret kloakmester

Selvom selvgjort kan være velgjort, så er det jo ikke sikkert, at forsikringsselskabet er enige. For hvad må husejerens selv lave? Ingenting er det korte og korrekte svar. Alt kloakarbejde kræver en autoriseret kloakmester.

Vi håber, at vi med disse informationer har hjulpet lidt til med overvejelserne i Humlebys små hjem.

Venlig hilsen Kloakudvalget

Status for kloakprojektet

Københavns Energi´s entreprenør Per Aarsleff er færdig i Küchlersgade og de øverste gader i Humleby. Til februar kommer turen til Carstensgade og den nedre del af Humlebys gader. Der er behov for store maskiner, så der kommer midlertidig
P-forbud i de berørte gader. Husejerforeningen har entreret med ABC Kloak, som nu er færdig med at inspicere og reparerer alle gennemløbsbrøndene på nær nogle få, der ligger i baghaverne. Der har været mange reparationer. Rotterne har haft det lidt for godt indtil nu ! Selvom der har været en del overraskelser, så er det gået nogenlunde planmæssigt. Også økonomisk.  ABC er nu i gang med de huse, hvor husejerne har bestilt tv-inspektion. Selvom det ikke berører husejerforeningen direkte, så har vi hørt om en del skader også i den private del af kloakkerne. Gennemløbsbrøndene bruges til inspektion og rensning. De må ikke overdækkes eller spærres som det er sket enkelte steder, men tilbagemeldingen fra både KE og ABC er, at husejerne har været meget behjælpelige – Tak for det !

Mvh
Husejerforeningen

Hvem rumsterer i vores kloakker?

Husejerforeningen er blevet spurgt om, hvem der huserer i vores kloakker – udover rotterne, naturligvis!
Københavns Energi har hyret Aarsleff til at renovere alle hovedkloakker og stik indtil brøndene i forhaverne. Husejerforeningen har hyret ABC Kloak til at besigtige og renovere gennemløbsbrøndene og stikkene fra brønd til hus. De to selskaber har heldigvis et fint samarbejde, da det er komplicerede forhold, hvor tegningerne ofte ikke passer.
Efter aftale med Husejerforeningen har ABC Kloak lavet et tilbud om TV-inspektion af Husejernes EGNE kloakke. Vi ved – efter stikprøver – at der formodentligt er en del brud og fejl også i husenes kloakker. Husejerne kan vælge ABC Kloaks tilbud eller et helt andet, naturligvis. Det blander Husejerforeningen sig ikke i. Alle er naturligvis velkomne til at ringe til bestyrelsen, men vi kan ikke rådgive den enkelte. Vi bliver ofte spurgt, hvad man selv kan gøre. Svaret er kort: Alt arbejde i kloakker kræver en autoriseret kloakmester.

Kloakprojektet – første fase er gået i gang

Som I sikkert allerede har bemærket er Per Aarsleff så småt gået i gang med Kloakprojektet i Jerichausgade.

Det drejer sig om den del af projektet, som Københavns Energi står for sammen med Husejerforeningen: Strømpeforing fra hovedledningen i gaden ind til brøndene i forhaverne. I Jerichausgades ”bare ende”, hvor der ikke er forhaver, til skellet, dvs. i praksis 30 cm ind under huset.

Tidsplan

Jerichausgade:

 • Forarbejde: spuling og tv-inspektion fra mandag d. 20.8,  uge 34.
 • Strømpeforing uge 36 og 37.
 • Efterkontrol med tv-inspektion: uge 40

Freundsgade:

 • Forarbejde fra tirsdag d. 28.8,  uge 35
 • Strømpeforing: uge 37
 • Efterkontrol: uge 40

Küchlersgade:

 • Forarbejde fra mandag d. 3.9, uge 36 og 37
 • Strømpeforing: uge 38 og 39
 • Efterkontrol: uge 40

Alle øvrige gader i Humleby i foråret 2013, nærmere besked senere.

Selve arbejdet med strømperne, hulskæring og oppustning med damp sker uden opgravninger, da det bliver udført med små søde robotter, som farer fra rundt sammen med rotterne nede i kloakkerne, så der skulle ikke blive gener for husejerne, bortset fra at Per Aarsleff kan få behov for at føre tv-inspektionen i Jerichausgades bare ende fra baghaven hos enkelte huse. Per Aasleff kontakter de husejere, der evt. bliver berørt.

Men det er store maskiner på store biler, som Per Aarsleff arbejder med, derfor beder vi alle respektere, at der er parkeringsforbud i gaderne så længe arbejdet står på.

De næste år tager vi så fat på strømpeforing af de resterende rør fra brønd til hus, som ABC står for. Det bliver med meget mindre maskiner.

Det er Humlebys største anlægsprojekt siden foreningen blev bygget – og det mest usynlige! Til gengæld får vi rør, som kan holde 100 år og tilfredsstille vores forsikringsselskab.

Venlig hilsen
Husejerforeningen

Indkaldelse til fortsættende generalforsamling d. 20. juni 2012

Bestyrelsen for Husejerforeningen Humleby indkalder hermed til fortsættende generalforsamling vedr. kloakprojektet.

Mødet foregår d. 4. juli 2012 kl. 19.00 – 19.30 i Beboerhuset.

Baggrund
Vi har i dag, d. 20. juni 2012, afholdt ekstraordinær generalforsamling vedr. kloakprojektet.

På mødet gennemgik kloakudvalget projektet og beslutningsforslag. Detaljer kan ses i denne præsentation.

Der var fremmødt 71 husstande, hvilket ikke er tilstrækkeligt til, at den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig. Der blev gennemført en vejledende afstemning, hvor alle stemte for beslutningsforslaget. Ingen stemte blankt.

Beslutningsforslaget lyder som følger:

“Den ekstraordinære generalforsamling i Husejerforeningen Humleby d. 20.6.2012:

 • Godkender den forelagte plan fra Husejerforeningens bestyrelse om at renovere samtlige kloakrør og brønde i Husejerforeningens regi ved at udføre foring af alle kloakrør sammen med Københavns Energi og en entreprenør eks. ABC Kloak og Ejendomsservice A/S samt renovere foreningens gennemløbsbrønde og reparere evt. skader.
 • Godkender den forelagte tidsplan og overordnede budget. 
 • Godkender at bestyrelsen igangsætter anlægsarbejdet og bruger Forsyningsfonden’s nuværende midler samt de årlige kontingentindtægter til kloakprojektet i en foreløbig budgetteret periode på fem år fra 2012 til og med 2016 med mulighed for forlængelse, såfremt det viser sig nødvendigt.
 • Pålægger bestyrelsen hvert år til den ordinære generalforsamling at redegøre for projektets forløb og redegøre for eventuelle ændringer samt at indkalde til møder, såfremt der er væsentlige ændringer i projektets forløb.”

Dette beslutningsforslag vil blive fremlagt til vedtagelse på den fortsættende generalforsamling, hvor det kan vedtages med 2/3 flertal uanset antallet af fremmødte.

Dagsorden for den fortsættende generalforsamling

 1. Indledning v. Husejerforeningens formand
 2. Valg af dirigent
 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag
 4. Spørgsmål til beslutningsforslag
 5. Afstemning
 6. Evt.

Mvh
Bestyrelsen for Husejerforeningen Humleby

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling d. 20. juni 2012

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i Husejerforeningen Humleby vedr. kloak-projektet

Som lovet på seneste generalforsamling indkalder bestyrelsen nu til møde vedrørende kloak-projektet.

Ejerforeningen har efter positive forhandlinger med Københavns Energi og ABC Kloak & Ejendomsservice ApS etableret en plan for renoveringen af Humlebys vandaflednings- og kloaksystem. Planen kan gennemføres indenfor de midler, vi har til rådighed i forsyningsfonden og det årlige kontingent, vi vedtog på sidste generalforsamling.

Ved at gennemføre renoveringen sammen med med Københavns Energi opnår vi store økonomiske fordele. Der er derfor behov for en Ekstraordinær Generalforsamling, hvor projektet kan drøftes, da større renoveringsarbejder alene kan igangsættes med Generalforsamlingens godkendelse.

På mødet vil der desuden blive orienteret om de muligheder, som de enkelte husejere selv kan til- eller fravælge som en del af projektet herunder f.eks. tv-undersøgelse og strømpeforing af rør på husejerens matrikel.

Mødet foregår d. 20. juni 2012 kl. 19.00 – 21.00 i Café Haven på Ny Carlsberg Vej.

Dagsorden

 1. Velkomst v. Husejerforeningens formand, Gustav Jensen
 2. Valg af dirigent
 3. Baggrund for den ekstraordinære generalforsamling med status for projektet v. Per Skovgaard Andersen, formand for kloak & forsyningsnetudvalget
 4. Projektets videre forløb v. Peter Elle Silberg, Gaihede
 5. Københavns Energis planer for renoveringen af kommunens rør, v. Helle Mai Nielsen, Københavns Energi
 6. Konkrete renoveringsopgaver, der bliver gennemført på ejerforeningens del, herunder strømpeforing, kloakreparationer, mv., v. Klaus Palskov, ABC Kloak & Ejendomsservice ApS
 7. Tilbud til husejerne vedrørende de dele af vandaflednings- og kloaksystemet, som husejeren selv har ansvar for, dvs. regnvandsafledning og -brønd, samt kloakinstallationer på husejerens matrikel (undtaget gennemløbsbrønde), v. Klaus Palskov, ABC Kloak & Ejendomsservice ApS
 8. Tidsplan og samlet økonomi for projektet, v. Per Skovgaard Andersen og Jens Lauritsen, Husejerforeningen.
 9. Generalforsamlingens drøftelse og evt. godkendelse af planen
 10. Evt.

Vi håber, at rigtig mange har mulighed for at deltage, da vedtagelse af projektet kræver, at minimum halvdelen af husejerforeningen er repræsenteret på den Ekstraordinære Generalforsamling.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Husejerforeningen Humleby

PS: Denne meddelelse bliver også runddelt til alle huse i Humleby.