Husforsikring

Medlemmerne af husejerforeningen har en fælles husforsikring hos Topdanmark.

Husejerforeningens bestyrelse yder gerne råd og vejledning, men anmeldelser af skader skal varetages direkte af den skadeslidte husejer.

Husejerforeningens husforsikring har policenummer: 9361 212 832

Dækninger er beskrevet i policen.

Betingelser kan læses her:

Bemærk at forsikringsbetingelser også indeholder betingelser for dækninger der ikke er tegnet. Policen angiver de specifikke dækninger Husejerforeningen Humleby har tegnet. Desuden indholder policen også diverse forbehold samt specifikation af selvrisiko, hvor denne afviger fra de generelle betingelser.

Skader anmeldes således:

 • Det anbefales, at der anmeldes skriftlig via hjemmeside, da det letter sagsgangen samt mindsker muligheden for misforståelser.
 • Alle skader kan anmeldes online på Topdanmarks hjemmeside.
 • Har man ikke mulighed for at bruge online anmeldelse, kan anmeldelse ske telefonisk på 44 74 71 84.


Husk ved al skadesanmeldelse følgende:

 • Police nummer: 9361 212 832
 • Husejerforeningens CVR nummer: 21925519
 • Kontaktinformation: navn, adresse, telefon og e-mail for anmelder.
 • Dato for skadens indtræffen
 • Adresse hvor skaden er sket
 • Omfang af skaden – hvad er sket?
 • Om muligt oplysning om ca. beløb for reparation
 • evt. bilag som dokumention


Derudover er det værd at vide:

 • Selvrisiko vedrørende skader på hus samt rør ejet af husejer betales af husejer.
 • Rør- og kloakskader samt svampe- og insektskader, vil som udgangspunkt altid blive besigtiget af forsikringsselskabet.
 • Indbrudsskader skal altid politianmeldes.


Forsikringen omfatter:

 • Bygningsbrand
 • Elskade
 • Anden bygningsbeskadigelse
 • Svamp- og insektskade
 • Glas
 • Kumme
 • Stiklednings- og rørskade


Man skal i forbindelse svampedækningen være opmærksom på, at der er en række forbehold. Nogle af disse forbehold er individuele og man kan som husejer under visse omstændigheder få fjernet disse forbehold. Den enkelte husejer kan hos Topdanmark få rådgivning, om hvilke forhold der skal ændres for, at de forskellige forbehold kan fjernes. Der er typisk tale om at fjerne årsager til fugt i trækonstruktioner.

Forsikringen omfatter ikke:

Løsdele monteret på ydersiden af huset herunder f.eks. lamper. Se i øvrigt forsikringsbetingelserne, som der er links til øverst på denne side.

Kontaktpersoner hos Topdanmark
Vi har en kontaktperson hos Topdanmark som kan kontaktes, hvis der opleves problemer i forbindelse med en skadesbehandling. Skadesanmeldelse forgår dog som angivet ovenfor og ikke til vores kontaktperson.

Rådgiver
Jette Schjødt
44 74 48 99
erhvervkundecenter@topdanmark.dk

Kloakledninger, vandledninger mv.
Har man haft brud på en kloakledning eller vandledning skal man være opmærksom på at der er en betydelig selvrisiko. Er skaden på kloak eller vandledning udenfor husmurene betales selvrisiko og eller hele skaden typisk af husejerforening eller kommunen. Herfra er bl.a. undtaget regnvandsledninger og -brønde samt kloakledninger i baggårde.

Ejerforholdene er yderst komplicerede vedrørende kloak og vandledninger. Derfor skal du kontakte husejerforeningens bestyrelse, inden du igangsætter eventuelt arbejde på kloak eller vandrør. Herfra er undtaget arbejde med henblik på at begrænse yderligere skader.

Vandskader i kælderen efter skybrud
Hvad gør du:

Anmeld som det første skaden til Topdanmark, der kan henvise dig til et skadeservicefirma, hvis du skal have kælderen tømt for vand, affugtet eller renset.
Tag dernæst kontakt til skadeservicefirmaet og oplys skadenr. fra forsikringen.
Smid først skadede genstande ud, når det er aftalt med Topdanmark. Tag også gerne billeder af det beskadigede.

Dækningsforhold ifm. vandskade
Husejerforeningens fællesforsikring dækker:

 • Udpumpning af vand, affugtning og evt. varmebehandling.
 • Efterfølgende rensning af murværk og kældergulv.
 • Fast gulv og gulvtæppe. (ikke løstliggende tæpper)
 • Hårdehvidevarer
 • Ekstra strømforbrug i forbindelse med affugtning. (Er der brugt en affugter uden “tæller”, vil Topdanmark efter skøn fastsætte et forbrug)


Egen Indboforsikring dækker:

 • Alt løst inventar. Møbler, skabe osv.


Ombygning og andre større projekter i huset

Før igangsættelsen af et byggeprojekt bør husejer kontakte forsikringen for at sikre sig, at projektet er ordentligt dækket. Det kan fx være nødvendigt med en entrepriseforsikring. Ved byggeprojekter med en entreprisesum på over 609.000 kr., skal man være opmærksom på, at der skal tegnes en ekstra brand- og stormskadeforsikring. 

Topdanmark tilbyder en entrepriseforsikring. Forsikringen dækker:

 • Hvis udgravninger styrter sammen, eller fundamentet skrider
 • Tyveri af byggematerialer (eksempelvis køkken der ikke er installeret)
 • Hærværk, frostsprængning samt storm- og vandskader
 • Hvis en kran vælter og beskadiger byggeriet
 • Skader der opstår under byggeriet, men først viser sig senest 12 måneder senere


Læs mere her: https://www.topdanmark.dk/forsikringer/entrepriseforsikring/

TopDanmark tilbyder 15% rabat på privat forsikringer
TopDanmark kan som udgangspunkt give 15 % i rabat ifht. deres standardpriser på private forsikringer, da vi har vores husforsikring hos selskabet. Henvis til Claus Faber ved ønske om tilbud.

Yderligere forsikringer i husejerforeningen
Husejerforeningen har udover husforsikringen tegnet en tillægsforsikring, der bl.a. dækker arbejdsskader for ansatte i foreningen samt bestyrelsesansvar.

Tillægsforsikringen kan ses her:

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x