Husforsikring

Medlemmerne af husejerforeningen har pr. 1. juli 2023 en fælles husforsikring hos Tryg (skader indtruffet før denne dato anmeldes til Topdanmark). 

Husejerforeningens bestyrelse yder gerne råd og vejledning, men anmeldelser af skader skal varetages direkte af den skadelidte husejer. 

Husejerforeningens husforsikring har policenummer: 657409555 

Dækninger er beskrevet i policen som man finder her: https://humleby.dk/wordpress/wp-content/uploads/2023/08/bygningspolice-657409555.pdf

Betingelser kan læses her: https://tryg.dk/search.html?q=forsikringsbetingelser+bygning 

Bemærk at forsikringsbetingelser også indeholder betingelser for dækninger der ikke er tegnet. Policen angiver de specifikke dækninger Husejerforeningen Humleby har tegnet. Desuden indeholder policen også diverse forbehold samt specifikation af selvrisiko, hvor denne afviger fra de generelle betingelser. 

Skader anmeldes således: 

 • Det anbefales, at der anmeldes skriftlig via hjemmeside, da det letter sagsgangen samt mindsker muligheden for misforståelser. 
 • Alle skader kan anmeldes online på på mail: ieskade@tryg.dk  

Har man ikke mulighed for at bruge online anmeldelse, kan anmeldelse ske telefonisk på 70112020. 

Husk ved al skadesanmeldelse følgende: 

 • Police nummer:  657409555 
 • Husejerforeningens CVR nummer: 21925519 
 • Kontaktinformation: navn, adresse, telefon og e-mail for anmelder 
 • Dato for skadens indtræffen 
 • Adresse hvor skaden er sket 
 • Omfang af skaden – hvad er sket?
 • evt. bilag som dokumention 

Derudover er det værd at vide: 

 • Selvrisiko vedrørende skader på hus samt rør ejet af husejer betales af husejer. 
 • Rør- og kloakskader samt svampe- og insektskader, vil som udgangspunkt altid blive besigtiget af forsikringsselskabet. 

Indbrudsskader skal altid politianmeldes. 

Forsikringen omfatter: 

 • Bygningsbrand 
 • Elskade 
 • Anden bygningsbeskadigelse 
 • Svamp- og insektskade 
 • Glas 
 • Kumme 

Stiklednings- og rørskade 

Forsikringen omfatter ikke: 
Løsdele monteret på ydersiden af huset herunder f.eks. lamper. Se i øvrigt forsikringsbetingelserne, som der er links til øverst på denne side. 

Kloakledninger, vandledninger mv.
Har man haft brud på en kloakledning eller vandledning skal man være opmærksom på,  at der kan være 
(er) en betydelig selvrisiko. Er skaden på kloak eller vandledning udenfor husmurene betales selvrisiko og eller hele skaden typisk af husejerforening eller kommunenHerfra er bl.a. undtaget Regnvandsledninger og -brønde samt kloakledninger i baggårde er husejerens . Dog med  undtagelse af kloakbrønd i baghaven i Jerichausgades bare ende.

Ejerforholdene er yderst komplicerede vedrørende kloak og vandledninger. Derfor skal du kontakte  husejerforeningens bestyrelse, inden du igangsætter eventuelt arbejde på kloak eller vandrør. Herfra er  undtaget arbejde med henblik på at begrænse yderligere skader. 

Vandskader i kælderen efter skybrud

Hvad gør du: 

Anmeld som det første skaden til Tryg, der kan henvise dig til et skadeservicefirma, hvis du skal have kælderen tømt for vand, affugtet eller renset.
Tag dernæst kontakt til skadeservicefirmaet og oplys skadenr. fra forsikringen.
Smid først skadede genstande ud, når det er aftalt med Tryg. Tag også gerne billeder af det beskadigede. 

Dækningsforhold ifm. vandskade
Husejerforeningens fællesforsikring dækker som udgangspunkt: 

 • Udpumpning af vand, affugtning og evt. varmebehandling. 
 • Efterfølgende rensning af murværk og kældergulv. 
 • Fast gulv og gulvtæppe. (ikke løstliggende tæpper) 
 • Ekstra strømforbrug i forbindelse med affugtning. (Er der brugt en affugter uden “tæller”, vil Tryg efter skøn fastsætte et forbrug) 

  Egen Indboforsikring dækker: 

Alt løst inventar. Møbler, skabe osv. 

Ombygning og andre større projekter i huset

Før igangsættelsen af et byggeprojekt bør husejer kontakte forsikringen for at sikre sig, at projektet er ordentligt dækket. Det kan fx være nødvendigt med en entrepriseforsikring. Afhængig af projektets størrelse, kan det ske, at der skal tegnes en ekstra brand- og stormskadeforsikring. Forhør dig derfor hos Tryg, når du igangsætter et byggeprojekt.  

Yderligere forsikringer i husejerforeningen
Husejerforeningen har udover husforsikringen tegnet en tillægsforsikring, der bl.a. dækker arbejdsskader for ansatte i foreningen samt bestyrelsesansvar.