Kære nye nabo: Velkommen til Humleby

Humleby er et attraktivt boligkvarter med historiske huse og et mangfoldigt naboliv.

Husejerforeningen ønsker til lykke med den nye bolig og håber, at I hurtigt vil finde jer til rette og deltage i de mange muligheder i bebyggelsen. Denne velkomstskrivelse orienterer om nogle praktiske ting og om sociale aktiviteter i kvarteret.  Der henvises til yderligere oplysninger i heftet ”Hold Humleby vedlige” og bogen ”Humleby 120 år”

Humleby stemning

Hold Humleby vedlige
I 1986 udarbejdedes en publikation ”Hold Humleby vedlige” med anvisninger om vedligeholdelse af kvarterets huse. Den er opdateret og udvidet med en historisk indledning og afsnit om ”God naboskik” og ”God byggeskik” og samlet i ét hefte.

Humleby 120 år
I 1986 udkom bogen Humleby 100 år, som blev udsolgt og ønskedes erstattet, hvorfor Humleby 120 år blev udgivet i 2007. Den fortæller løst og fast om kvarteret.
Bogen er uddelt til samtlige husejere og indgår i nye husejeres velkomstpakke.
Ekstra eksemplarer kan erhverves ved henvendelse til Husejerforeningen.

Lokalplanen
Humleby er omfattet af en bevarende lokalplan, nr. 268.

Jf. § 1 er formålet med lokalplanen at ”opretholde området som boligområde samt at sikre bevaring af den eksisterende byggeforeningsbebyggelse, der rummer særlige kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter. Det er herunder hensigten, at bestemmelserne vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden skal sikre en bevaring af såvel bebyggelsens arkitektoniske helhedsvirkning som bygningsdetaljer på det enkelte byggeforeningshus”.

I § 6 er kravene til husenes ydre anført. Disse krav er visualiseret med tegninger som findes i heftet ” Hold Humleby vedlige”.

Lokalplanen administreres af Københavns Kommune i et vist omfang i samarbejde med Husejerforeningen. Det anbefales at sætte sig grundigt ind i planen før igangsætning af byggearbejder. Det er altid bygherren / husejeren, som er ansvarlig for byggearbejders lovlighed.

Vi anbefaler at orientere Husejerforeningens ansvarsperson om forestående byggearbejder.

Der er to officielle foreninger
Tidligere var husene beboet af to eller tre familier og der boede og bor stadig både ejere og lejere i kvarteret, selv om hovedparten af husene nu er enfamiliehuse.

Husejere er forpligtet til at være medlem af Husejerforeningen, som angiveligt er oprettet allerede ved husenes ibrugtagen sidst i 1800-tallet.
Beboerforeningen blev stiftet i 1984.

Husejerforeningen
Det er obligatorisk at være medlem af husejerforeningen, som varetager Humlebys juridiske og administrative opgaver. Medlemskontingentet besluttes hvert år på generalforsamlingen. Beløbet dækker bl.a. betaling til den kollektive husforsikring samt vedligeholdelse af kloakker og vandrør, der ejes af Husejerforeningen.

Du er som husejer forpligtet til at abonnere på Husejerforeningens nyhedsbrev, som vi bl.a. bruger til at udsende indkaldelser til Generalforsamlingen. Du kan tilmelde dig via dette link.

Kontakt den rette person
Husejerforeningens bestyrelsesmedlemmer vælges for to år og konstituerer sig med uddelegering af ansvarsopgaverne. Bestyrelsessammensætningen findes på såvel hjemmesiden som i beboerbladet, så man kan stile sin henvendelse til det medlem, der har størst indblik i det emne, man ønsker belyst. 

www.humleby.dk
Generelle og aktuelle oplysninger offentliggøres på Humlebys hjemmeside. Du kan gratis tilmelde dig Humlebys nyhedsbrev her.

Beboerforeningen
Det er frivilligt at være medlem af Beboerforeningen. Det koster et beskedent beløb pr. person pr. kvartal.
Beboerforeningen udgiver bladet NABO og arrangerer kvarterets sociale aktiviteter. Hovedparten af kontingentet bruges til driften af ”Beboerhuset Humlen”, der ligger på hjørnet af Carstensgade og Ernst Meyers Gade. Beboerhuset blev etableret i 1980 efter overtagelse af kvarterets sidste købmandsbutik. Beboerhuset er udstyret med køkkenfaciliteter og service og kan rumme ca. 30 personer. Det administreres af viceværten som bebor husets 1. sal. Alle medlemmer kan for et mindre beløb leje beboerhuset til private arrangementer.

Beboerbladet NABO
Som et resultat af overlevelseskampen først i 1970erne blev der udgivet et beboerblad. Selv om kamphandlingerne ikke mere skal kommunikeres, har bladet overlevet og fungerer som informationskilde om lokale aktiviteter og generelle emner i og omkring Humleby. NABO redigeres af frivillige, det udkommer 10 gange om året og husstandsomdeles.  

Udhængsskabet
Skabet på beboerhuset kan bruges af alle til meddelelser.
En notits i skabet oplyser hvem der administrerer opslagene.

Tilbagevendende aktiviteter
Beboerhuset er rammen om flere arrangementer i årets løb, bl.a. mandagens spise-klub Farinelli, torsdagsbar, TV fodbold, børnefilmklubben, julebanko, musikaftner og kunstudstillinger, primært med lokale udøvere.

Fastelavn fejres med optog gennem kvarteret, hvorefter der arrangeres tøndeslagning og serveres kakao og boller ved beboerhuset.

Husejerforeningens ordinære generalforsamling finder sted den anden tirsdag i marts, lokaliteten oplyses på hjemmesiden og i NABO bladet

Hver gade har en eller to gaderepræsentanter.
De videreformidler meddelelser af generel interesse og organiserer en fælles oprydningsdag i kvarteret den sidste søndag i april.
Aktiviteterne igangsættes med fælles morgenbord i de enkelte gader.

Den årlige gadefest finder sted den anden lørdag i juni med loppemarked, underholdning og fællesspisning af grillmad.
Den dag er en stor del af Humlebys beboere bænket i gaderne omkring beboerhuset.

Sidst i oktober må man betale med slik for at blive forskånet for frygtindgydende Halloween- spøgelser, som hærger Humleby.

Første søndag i advent afholdes julemarked – juletræet foran Beboerhuset tændes, og julen synges ind.

Decembers julekalender markeres med fantasifulde forfriskninger og samvær i forskellige haver hver dag ved fyraftenstid.

Comments are closed.