Privatlivsbeskyttelsespolitik for Husejerforeningen Humleby

Dataansvarlighed
Vi tager din persondatabeskyttelse alvorligt. Husejerforeningen Humleby behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine personlige data, er:

Husejerforeningen Humleby, Jerichausgade 30, 1777 København V.

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte os på admin@humleby.dk

Behandling af persondata
Vi anvender data om dig i forbindelse med, at du:

 • Er medlem af Husejerforeningen Humleby
 • Har tilmeldt dig nyhedsbrev fra humleby.dk
 • Har oplyst din emailadresse til brug for officiel kommunikation som krævet af Husejerforeningens vedtægter
 • Har en @humleby.dk mailadresse
 • Booker Beboerhuset til et arrangement
 • Er medlem af husejerforeningens bestyrelse, gaderepræsentant, beboerforeningens bestyrelse, og/eller Nabo redaktionen

De data, vi anvender, omfatter kun almindelige persondata, eksempelvis dit navn, din adresse, dit telefonnummer (fastnet og/eller mobil) og din kontakt-emailadresse.

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige foreningsmæssige formål.

Det sker til brug for:

 • Registrering af medlemskab af husejerforeningen og beboerforeningen samt opkrævning af kontingent
 • Udsendelse af dagligt nyhedsbrev fra humleby.dk
 • Udsendelse af officielle meddelelser fra husejerforeningen Humleby
 • Henvendelser fra Husejerforeningen i øvrigt
 • Drift af @humleby.dk emailservice
 • Oplysninger på humleby.dk vedr. medlemmer af foreningens bestyrelser, udvalg vm.

Vi behandler kun persondata, der er nødvendige, relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. 

Har vi brug for dit samtykke, er dit samtykke frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata til tredjepart bortset fra nedenstående driftsleverandører.

Vi anvender følgende selskaber som leverandører ifm. behandling og opbevaring af persondata:

 • Surftown.com: Drift af humleby.dk samt @humleby.dk emailservice
 • Mailchimp.com: Nyheds- og officielle emails fra Husejerforningen
 • Nets: BetalingsService ifm. kontingentopkrævning

Vi har indgået databehandleraftaler med disse selskaber, der sikrer at data behandles i overensstemmelse med Persondataforordningen.

Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata og har interne foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies
Vi placerer kun nødvendige cookies, der sikrer den funktionalitet på vores website, som du beder om, og som er undtaget for krav om samtykke.

Dine rettigheder
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.