Om finansiering af vandrørsprojektet i Forsyningsfonden

Husejerforeningen opfordrer til debat om dette forslag inden generalforsamlingen i marts 2024.
Alle kommentarer og spørgsmål kan sendes til husejerforeningen@humleby.dk
Bestyrelsen vil løbende besvare og offentliggøre alle henvendelser efter bedste evne i en redigeret version under denne artikel  – og forhåbentligt med et resume i marts-udgaven af NABO.

Af Morten Eriksen

Efter en årrække med mange store og små skader på husejernes vandrør i baghaverne, som medførte mange gener for husejerne og bekymrede miner hos forsikringsselskaberne, besluttede husejerne på en generalforsamling i 2019 at igangsætte et pilotprojekt, hvor vandrørene blev udskiftet i en enkelt husrække. Formålet var at indhente erfaring til brug for det videre forløb. Pilotprojektet var budgetteret til ca. 1,5 mdkk og Husejerforeningen havde på dette tidspunkt opsparet ca. 3,0 mdkk i Forsyningsfonden. 

Pilotprojektet forløb tilfredsstillende og således opstod ideen til at gennemføre hele projektet i ét forløb, i stedet for at skulle afvente opsparing i Forsyningsfonden, som kunne betyde anlægsarbejde i Humlebys gader og baghaver i en op til 10-årig periode. På en ekstraordinær generalforsamling i juni 2020 besluttede husejerne enstemmigt projektet, der således blev fuldført i perioden 2020 – 2022. Beslutningen betød også optagelse af op til 12 mdkk i lån i Alm Brand Bank til en variabel rente på 1,95% på daværende tidspunkt.

Som det nok vil være de fleste bekendt, ændrede rentemiljøet sig dramatisk i 2022 på grund af en historisk stigning i inflationen. Desuden blev Alm Brand Bank i denne periode overtaget af Sydbank. I slutningen af 2023 blev Husejerforeningens bestyrelse kontaktet af Sydbank, der orienterede os om, at løbetiden på Forsyningsfondens vandrørslån på grund af rentestigningen til p.t. 5,8974% var uforenelig med bankens politik. Banken så derfor gerne, at vi forhøjede indbetalingen til Forsyningsfonden.

Vi har naturligvis drøftet bankens ønske i bestyrelsen. Vi har ikke den store lyst til at forhøje den årlige indbetaling på p.t. 4.000 kr. pr. husejer. Derfor har vi forespurgt Sydbank, om en ekstraordinær nedbringelse af lånet med en restgæld p.t. på ca. 7,0 mdkk vil ændre bankens holdning til løbetid. Sydbank har svaret, at de vil se positivt på dette.

Vi anbefaler derfor, at generalforsamlingen i marts tager stilling til, at den enkelte husejer får mulighed for at indfri sin andel af gælden i Forsyningsfonden med en anslået restgæld på p.t. ca. 30.000 kr.

Indfrielsen vil skulle ske med den aktuelle restgæld efter rentetilskrivning pr. 30. juni 2024, som vil være kendt den 1. juli 2024. Husejerforeningen vil orientere medlemmerne pr. e-mail herom, og de husejere der ønsker at gøre brug af tilbuddet, skal herefter foretage indbetaling til Husejerforeningens konto i Sydbank senest den 15. juli 2024

De husejere der indfrier deres andel af fælleslånet, vil således ikke længere skulle betale det kvartårlige kontingent på 1.000 kr. til Forsyningsfonden, men vil stadig hæfte for lånets restgæld i Sydbank. Således foreligger der en hypotetisk risiko for, at såfremt der opstår et tab på en husejer, der ikke har indfriet sin andel af lånet, vil dette tab blive fordelt på alle 234 husejere – også de der har indfriet deres andel af lånet. 

Den nuværende bestyrelses hukommelse rækker ca. 30 år tilbage, og der har i disse år endnu aldrig været tab på manglende kontingentindbetalinger. 

For de husejere der ikke indfrier deres andel af fælleslånet, vil lånet fortsætte på uændrede vilkår. Med den nuværende rente på 5,8974%, forventes det, at lånet vil være fuldt indfriet ultimo 2033.

Denne artikel er ment som en mulighed for alle husejere til i god tid før generalforsamlingen i marts 2024, at gøre sig nogle personlige overvejelser om eventuelt at indfri sin andel af fælleslånet. 

Vi har i bestyrelsen drøftet andre muligheder som fx at undersøge muligheden for et bankskifte, samt endvidere muligheden for at fastholde Sydbank på den aftale, vi har indgået.

Men muligheden for førtidsindfrielse vurderer vi bør indgå som en mulighed uanset hvilken model, generalforsamlingen beslutter.

På bestyrelsens vegne
Morten Eriksen

Om kontingent for januar kvartal 2024

Til alle medlemmer af husejerforeningen

Der er opkrævet 2000 kr. for januar kvartal 2024, hvilket er 100 kr. for lidt. Det resterende beløb vil blive opkrævet pr. april kvartal 2024.

Godt nytår ønsker
Kassereren.

Julebanko i Beboerhuset

Husk den årlige julebanko på torsdag 14/12 kl. 20 i Beboerhuset.

Torsdagsbarens julebanko byder igen i år på et væld af lækre præmier. Der er gavmilde donationer fra kendte næringsdrivende omkring os, men nye er også kommet til.

Designer Zoo overgår sig selv, og de små forretninger Bastet & Bundet og Spar2 pizza har igen givet fine præmier. Royale Stel på Vesterbrogade 127 er kommet til med en smuk præmie, og fra Her Går Det Godt er der via Lu11 kommet flotte præmier.

Og så er der alle de begavede hoveder i Humleby, som bidrager, og det er både med kunstneriske og nyttige produkter:
Søren Rolighed
Susan Lyth Hedegaard
Sisse Sejr-Nørgaard
Thomas Skov
Francisca og David
Henriette Wiberg Danielsen
Kina Bodenhoff
Merete Ek
Bitten Adolfsen
Inger Nielsen
Christian Laustsen

Desuden kan man vinde gavekort til bl.a. Torsdagsbaren, som også er giver af den traditionelle juleand.

/kina