Forsyningsfond

Vedtægter for El-, vand- og kloakfond Husejerforeningen Humleby
Vedtægter for El-, vand- og kloakfond tilhørende Husejerforeningen Humleby,
ændret på fortsættende generalforsamling den 31.marts 2004.

§ 1
Fondens midler anvendes til udskiftning og vedligeholdelse af forsyningsledninger i foreningens område.

§ 2
Midler tilhøres i henhold til generalforsamlingens beslutninger.

§ 3
Fondens midler indsættes på særlig konto (investeres evt. i obligationer med kortere løbetid) i et pengeinstitut valgt af bestyrelsen.

§ 4
De enkle bidragsydere til fonden kan ikke gøre krav på udbetaling af indbetalte bidrag.

§ 5
Husejerforeningens bestyrelse bestyrer fondens midler.
Intet beløb kan hæves uden ved skriftlig rekvisition af kassererne sammen med formanden og 1 bestyrelsesmedlem.

§ 5: Stk. 2
Fondens midler kan udlånes til Husejerforeningen til udførelse af væsentlige anlægsarbejder.
Beslutningen herom kan alene træffes af generalforsamlingen efter samme retningslinjer som beskrevet i Husejerforeningens vedtægter § 5. Generalforsamlingen kan stille som betingelse for at yde et sådant lån, at dette kan kræves indfriet straks, såfremt fonden ikke har tilstrækkelige midler til at opfylde fondens formål som beskrevet i § 1.

§ 6
Fondens regnskab føres af kassereren og revideres af Husejerforeningens revisorer.
Det reviderede regnskab forlægges generalforsamlingen i forbindelse med forlæggelse af foreningens almindelige regnskab.

§7
Nærværende vedtægter kan ændres efter samme bestemmelser som Husejerforeningens vedtægter, jvf. Husejerforeningens vedtægter § 5.
I tilfælde af, at der efter ovenstående procedure træffes beslutning om ophævelse af fonden, skal fondens midler overføres til Husejerforeningens kasse til anvendelse efter generalforsamlingens beslutning.