Humlebys gader

Navnene bag Humlebys gader

Verner Tholsgaard og Steffen Støvring skrev i 1997 en række artikler i Nabo om navnene bag Humlebys gader. Læs videre her:

Tak til Steffen Støvring for at grave artiklerne frem og stille dem til rådighed for humleby.dk.

Iøvrigt om Humlebys gader

Humlebys gader er opholds- og legeområde efter vejledningen til lovbekendtgørelse Nr. 712 af 02/08/2001 “Vejledning om gennemførelse af trafiksaneringer af den art, som tilsigtes med færdselslovens § 40.”

I denne vejledning står om opholds- og legeområder:

2.3 Opholds- og legeområder

2.3.1 Juridiske forudsætninger

Et opholds- og legeområde er et fodgængerområde, hvor kørende har adgang, men hvor de skal færdes på de gåendes betingelser.
Opholds- og legeområder anlægges i medfør af færdselslovens § 40. De afmærkes med en særlig tavle, E 51, “Opholds- og legeområde”. Tavlen angiver et område, hvor følgende særlige færdselsregler gælder:

  1. Det er tilladt at opholde sig og lege på vejen i hele dens bredde.
  2. Kørsel i området må kun ske med meget lav hastighed (normalt under 15 km/h).
  3. De kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for gående. Hvor kørendes færdselsretning skærer gåendes, skal de kørende holde tilbage for de gående.
  4. Når der på vejen opholder sig eller leger personer, der kan komme i farlig nærhed af køretøjet under dettes passage, må kørslen ikke fortsættes, før føreren har sikret sig, at disse personer er opmærksomme på køretøjet og har givet plads for passage. Sådanne personer må dog ikke unødigt hindre de kørende i at komme frem.
  5. Parkering i opholds- og legeområder må ikke ske uden for særligt afmærkede pladser. Dette gælder dog ikke cykler, knallerter og tohjulede motorcykler.
  6. Kørende har ubetinget vigepligt ved udkørsel fra et opholds- og legeområde.

PS: Brandredning
Vær opmærksom på, at en brandbil kræver 2,80 meter i bredden for at kunne komme frem. Tænk på det, når du parkerer din bil eller stiller noget andet der fylder på gaden, f.eks. en container.