Spunsarbejde forsinket

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen

Kære nabo

Som tidligere varslet er vi på byggeprojektet Krøyer Hus, på hjørnet af Ny Carlsberg Vej og Vesterfælledvej, nødt til at spunse langs Ny Carlsberg Vej. Arbejdet skulle have været færdiggjort fredag i uge 6, men grundet uforudsete forhold i undergrunden, har vi været tvunget til at ændre spunsprincip. Arbejdet tager derfor længere tid end først antaget. Såfremt der ikke opstår yderligere problemer forventer vi at arbejdet er færdiggjort fredag i uge 7. Vi beklager de gener, det påfører jer naboer, men spuns er desværre et nødvendigt onde, som vi altid forsøger at begrænse mest muligt.

Mvh
Carlsberg Byen

Varsling om natarbejde i Carlsberg Byen

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen

Kære nabo

Vi vil gerne informere jer om, at vi endnu en gang har fået dispensation af Københavns Kommune til at arbejde uden for de reglementerede arbejdstider, da der skal foretages støbning af kældergulv og glitning med maskine i kælderen af Købke Hus (se nedenstående kort).

Dette vil foregå i tidsrummet kl. 19-07 mellem den 9. og 10. februar.

Årsagen til, at vi har søgt dispensation til at arbejde uden for Københavns Kommunes arbejdstidsregler, er, at gulvstøbning er en proces, som skal færdiggøres i et stræk for at undgå ujævnheder i betonen og den efterfølgende glitning.

Vi forventer ikke, at støbearbejdet vil være støjende og håber på jeres forståelse.

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os på: nabo@carlsbergbyen.dk.

Med venlig hilsen
Carlsberg Byen P/S

Hele brevet kan ses her: Støbearbejde februar 2017 (PDF)

Status på affaldssortering

Ja, vi er flere som gerne sorterer mere affald, hvis blot vi havde en lokal mulighed for det.

Jeg har løbende på bestyrelsens vegne bedt kommunen om en status. Primo 2016 fik vi lovning på at få udskiftet nogle papirbeholdere til beholdere beregnet til pap, plast og metal. Københavns Kommune skiftede skraldefirma 1. maj 2016, og herefter ville ændringen træde i kraft.

Der skete ingenting.

Ved henvendelse i september 2016 oplyste Københavns kommune, at vi deltog i en restaffaldsanalyse. Vi fik aldrig en henvendelse med henblik på at aftale en tidsplan. Ved årsskiftet kom der en anden medarbejder på opgaven. Denne arbejder p.t. presset på udbud, og har lovet at hun som noget af det første vil kigge på Humleby.

Vi har inden for vores lokalområde mulighed for at sortere glas og papir i beholdere og naturligvis bioaffald, som bl.a. beskrevet i NABO fra december 2016.

Jeg vil fortsat på bestyrelsens vegne bede om status hos kommunens administration.

Inger,
medlem af husejerforeningens bestyrelse

Varsling om spunsearbejde

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen:

Kære Nabo
Som I kan se, er vi gået i gang med udgravningsarbejdet i byggeafsnit 12, som
grænser op til Humleby og Vesterfælledvej.

Vi er nu nået dertil, at vi skal i gang med at ”spunse” på området. Spunsearbejdet
afstiver udgravningen for at holde på jorden. Det er relevant for jer, da
spunsearbejdet desværre medfører støj, mens det står på.

Spunsearbejdet påbegyndes mandag den 6. februar 2017, og vi tilstræber at være
færdige senest d. 13. februar 2017.

Flere detaljer i dette brev (PDF).

Husk generalforsamling i husejerforeningen d. 14. marts

Husejerforeningen afholder generalforsamling tirsdag d. 14. marts 2017 i UCCs bygninger.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden (psa@humleby.dk) senest den 15. februar 2017.

Indkaldelse mv. vil blive runddelt senest 7 dage før generalforsamlingen samt gjort tilgængelig her på humleby.dk

Høringssvar vedr. dispensation til “Østen for Humlen”

Husejerforeningen har på vegne af de berørte husejere afgivet høringssvar i forbindelse med nabohøring om indretningen af “Østen for Humlen”, som området ved de gamle garager og idrætshallen nu bliver kaldt af Carlsberg Byen.

Husejerforeningen henstiller i høringssvaret til at dispensationsansøgningen afslås. Ændringerne i forhold den gældende lokalplans (lokalplan nr. 432 “Carlsberg II”) intentioner er så markante, at der bør gennemføres en offentlig høring.

Hvor arealet i rammelokalplanen er beskrevet som en grøn have med multibane og legeplads som del-funktioner, der udgør ca 20% af det samlede areal, er dette nu vendt på hovedet, så multibanen og legepladsen stort set fylder hele arealet bortset fra en sti langs kanten af parken og to bænke.

Husejerforeningen har ligeledes sendt høringssvaret til medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget, så vi kan sikre en politisk behandling af dispensationsansøgningen. Vi har tidligere haft held med at få afvist en lignende dispensation ifm. Tillæg 4 til lokalplanen.

Læs høringsmaterialet fra Københavns Kommune her:

Forbrev (PDF)

Østen-for-humlen-naboorientering (PDF)

Og læs Husejerforeningens svar her:

Østen_for_Humlen_nabohøring_svar_16-01-2017 (PDF)

Information fra Carlsberg Byen vedr. natarbejde – OPDATERING

OPDATERING: Dette er blevet rykket til natten mellem torsdag d. 19. og fredag d. 20. januar.

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen:

Kære nabo

Først og fremmest vil vi ønske jer alle et rigtig godt nytår.

Dernæst vil vi informere jer om, at vi har fået dispensation af Københavns Kommune til at arbejde uden for de reglementerede arbejdstider, da vi skal støbe gulve i hele Købke Hus. Dette vil foregå natten mellem mandag den 16. og tirsdag den 17. januar. Årsagen til, at vi har søgt dispensation til at arbejde uden for Københavns Kommunes arbejdstidsregler, er, at gulvstøbning er en proces, som skal færdiggøres i et stræk for at undgå ujævnheder i betonen og den efterfølgende glitning. Vi forventer ikke, at støbearbejdet vil være støjende og håber på jeres forståelse. Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os på nabo@carlsbergbyen.dk.

Med venlig hilsen

Carlsberg Byen P/S

Flere informationer findes i denne skrivelse: Støbearbejde Købke Hus – januar 2017 (PDF)

Carlsberg Byen inviterer til nabomøde d. 23. januar

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen:

Kære nabo i Humleby

Vi har nu taget hul på 2017 og dermed et nyt og spændende år i udviklingen af Carlsberg Byen.

I løbet af året vil vi igangsætte flere nye byggerier, bl.a. Krøyer Hus, som bliver nabo til Humleby. I den anledning, vil vi gerne invitere jer til nabomøde mandag den 23. januar kl. 16.30-18 i Carlsberg Byens Showroom på Olivia Hansens Gade 2.

Programmet kommer til at se således ud:

  • Velkomst og overordnet gennemgang af udviklingen ved adm. direktør Jens Nyhus
  • Præsentation af Krøyer Hus ved senior projektchef Martin Høgstedt Poulsen og udviklingschef Søren Elster
  • Status på det omkringliggende byrum og infrastruktur ved projektchef Niels Nielsen
  • Status på Købke Hus, Scherfig Hus, Heiberg Huse, Bindesbøll Hus og Rahbek Hus ved senior projektchef Ulrik Jonas Jessen

Vi glæder os til at se jer den 23. januar.

Med venlig hilsen
Carlsberg Byen P/S

Flere detaljer her: Carlsberg Byen inviterer til nabomøde den 23. januar

Carlsberg Byen bliver ingen skønhedsåbenbaring

Vi har i en periode kunne se på store flotte, tomme arealer midt i Carlsberg Byen. Her kunne fint anlægges bl.a. et par fodboldbaner, som der ikke er for mange af til de 8000 kommende indbyggere i Carlsberg Byen.

Men der er helt andre planer for arealet. D. 15.12.2016 slog Rådhuset de sidste søm i Carlsberg Byens udformning: Borgerrepræsentationen vedtog tillæg nr. 6 til lokalplan nr. 432 ”Carlsberg II”. Lokalplantillægget er byggeretsgivende for et etageareal på ikke mindre end 353.000 m2 placeret i primært karrébebyggelser og otte højhuse.

Husejerforeningen havde også denne gang lavet et grundigt høringssvar, som ligesom andre høringssvar pegede på Carlsberg Byens manglende faciliteter, det massive byggeri med få grønne arealer. Og vi har peget på, at de 9 tårne er blevet tykke, grimme og tunge massiver – i modstrid med de slanke tårne, som der var lagt op til i den vindende arkitektkonkurrence.

Men det er synd at sige, at Husejerforeningens indsigelser har båret megen frugt:

Tårnene kommer, men Stadsarkitekten og forvaltningen har indset, at Niels Bohrs tårn er tungt og grimt, så i planen er tilføjet, at ”for at højhusene skal fremstå slankere og mere karakterfulde er der i tillæg 6 nye krav om blandt andet markering af vertikale linjer og relief på facaderne”.

Det bringer minder om Vesterbros oprindelige spekulationsbyggeri, som kun blev tilladt, hvis der på facaden blev opsat gesimser og vinduesmarkeringer.

Husejerforeningen opfordrede generelt til tilpasning, så overgangen mellem de forskellige bebyggelser ikke bliver for voldsomme. Lidt er der kommet ud af det: Øverste etage på Ny Carlsberg Vej ud mod Jerichausgade trækkes et par meter tilbage, mens højden ud mod Carstensgade fastholdes i tillægget. Antal af kvadratmeter har åbenbart betydet mere end hensynet til omgivelserne.

Der gives kun lidt ved dørene, som det ses:

Ny Carlsberg Vej bliver én af de primære adgangsveje til Carlsberg Byen. Husejerforeningen har mange gange foreslået, at vejen blev udformet som en grøn akse. Sådan bliver det ikke. Der sløjfes godt nok en tilkørsel til en parkeringskælder, men ideen om en grøn akse bliver ikke realiseret. Forvaltningen gør dog opmærksom på, at vejen er fredet. Og fastslår, at der skal laves cykelstier eller cyklistvenlig slibning, når Ny Carlsberg Vej genetableres. Vi må håbe, at fredningsmyndigheder vil godkende det, når den tid kommer!

Grønne arealer er der ikke blevet meget plads til i Carlsberg Byen, men et lille areal, hvor garagerne nu ligger, er det dog blevet til. Men nu vil kommunen indrette en tiltrængt børneinstitution. Husejerforeningen har foreslået, at legeplads bliver på og ved de grønne tage, men nej, det lille areal skal delvis indhegnes og bruges om dagen til glade børn. Det fremgår ikke af tegningerne, men er blevet listet ind ad bagvejen gennem en dispensationsansøgning, som er dukket op en uge efter vedtagelsen af lokalplanen.

Enkelte, positive ting skal dog nævnes:

  • Der bevares 3 træer mere bag Humleby/Carstensgade! Og der laves indkørsel til p-kælder fra Vester Fælledvej overfor Alsgade. Det aflaster dog Ny Carlsberg Vej noget.
  • Forvaltningen fastslår, at Europaskolen (som er en kommuneskole) skal afgive legeplads og sportshalsplads til beboere/foreninger i området.
  • Kildepladsen ved Halmlageret skal laves om til legeplads.
  • Cykelstien bag Carstensgade opgives på grund af ejerforhold og højdespring pt. men arealet reserves fortsat til formålet. Det betyder noget mere cykeltrafik gennem Carstensgade, men til gengæld ikke så mange gener bagtil.

Tillægget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen med fem stemmer mod fire. Ingen undlod at stemme. For stemte: A, C, I og V. Imod stemte: B og Ø.

Opsummerende kan man sige, at Husejerforeningens bestyrelse og mange andre har lagt rigtig mange kræfter i diverse høringer og bestemt også i denne. Fremover kommer der nok en del nabohøringer om dispensationer etc. Som skrevet kom den første allerede en uge efter vedtagelsen af lokalplanen. Men meget er vi ikke kommet igennem med.

Man må konstatere, at alliancen mellem Carlsberg Byen og Københavns Kommune ikke har efterladt mange sprækker til demokratisk debat og påvirkninger.

Utallige møder, utallige henvendelser, utallige høringssvar, mange menneskers store indsats har givet beskedne resultater, men havde vi ikke gjort den indsats, kunne det have været gået meget værre.

På bestyrelsens vegne
Per Skovgaard Andersen