Høringssvar vedr. dispensation til “Østen for Humlen”

Husejerforeningen har på vegne af de berørte husejere afgivet høringssvar i forbindelse med nabohøring om indretningen af “Østen for Humlen”, som området ved de gamle garager og idrætshallen nu bliver kaldt af Carlsberg Byen.

Husejerforeningen henstiller i høringssvaret til at dispensationsansøgningen afslås. Ændringerne i forhold den gældende lokalplans (lokalplan nr. 432 “Carlsberg II”) intentioner er så markante, at der bør gennemføres en offentlig høring.

Hvor arealet i rammelokalplanen er beskrevet som en grøn have med multibane og legeplads som del-funktioner, der udgør ca 20% af det samlede areal, er dette nu vendt på hovedet, så multibanen og legepladsen stort set fylder hele arealet bortset fra en sti langs kanten af parken og to bænke.

Husejerforeningen har ligeledes sendt høringssvaret til medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget, så vi kan sikre en politisk behandling af dispensationsansøgningen. Vi har tidligere haft held med at få afvist en lignende dispensation ifm. Tillæg 4 til lokalplanen.

Læs høringsmaterialet fra Københavns Kommune her:

Forbrev (PDF)

Østen-for-humlen-naboorientering (PDF)

Og læs Husejerforeningens svar her:

Østen_for_Humlen_nabohøring_svar_16-01-2017 (PDF)

Information fra Carlsberg Byen vedr. natarbejde – OPDATERING

OPDATERING: Dette er blevet rykket til natten mellem torsdag d. 19. og fredag d. 20. januar.

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen:

Kære nabo

Først og fremmest vil vi ønske jer alle et rigtig godt nytår.

Dernæst vil vi informere jer om, at vi har fået dispensation af Københavns Kommune til at arbejde uden for de reglementerede arbejdstider, da vi skal støbe gulve i hele Købke Hus. Dette vil foregå natten mellem mandag den 16. og tirsdag den 17. januar. Årsagen til, at vi har søgt dispensation til at arbejde uden for Københavns Kommunes arbejdstidsregler, er, at gulvstøbning er en proces, som skal færdiggøres i et stræk for at undgå ujævnheder i betonen og den efterfølgende glitning. Vi forventer ikke, at støbearbejdet vil være støjende og håber på jeres forståelse. Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os på nabo@carlsbergbyen.dk.

Med venlig hilsen

Carlsberg Byen P/S

Flere informationer findes i denne skrivelse: Støbearbejde Købke Hus – januar 2017 (PDF)

Carlsberg Byen inviterer til nabomøde d. 23. januar

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen:

Kære nabo i Humleby

Vi har nu taget hul på 2017 og dermed et nyt og spændende år i udviklingen af Carlsberg Byen.

I løbet af året vil vi igangsætte flere nye byggerier, bl.a. Krøyer Hus, som bliver nabo til Humleby. I den anledning, vil vi gerne invitere jer til nabomøde mandag den 23. januar kl. 16.30-18 i Carlsberg Byens Showroom på Olivia Hansens Gade 2.

Programmet kommer til at se således ud:

 • Velkomst og overordnet gennemgang af udviklingen ved adm. direktør Jens Nyhus
 • Præsentation af Krøyer Hus ved senior projektchef Martin Høgstedt Poulsen og udviklingschef Søren Elster
 • Status på det omkringliggende byrum og infrastruktur ved projektchef Niels Nielsen
 • Status på Købke Hus, Scherfig Hus, Heiberg Huse, Bindesbøll Hus og Rahbek Hus ved senior projektchef Ulrik Jonas Jessen

Vi glæder os til at se jer den 23. januar.

Med venlig hilsen
Carlsberg Byen P/S

Flere detaljer her: Carlsberg Byen inviterer til nabomøde den 23. januar

Carlsberg Byen bliver ingen skønhedsåbenbaring

Vi har i en periode kunne se på store flotte, tomme arealer midt i Carlsberg Byen. Her kunne fint anlægges bl.a. et par fodboldbaner, som der ikke er for mange af til de 8000 kommende indbyggere i Carlsberg Byen.

Men der er helt andre planer for arealet. D. 15.12.2016 slog Rådhuset de sidste søm i Carlsberg Byens udformning: Borgerrepræsentationen vedtog tillæg nr. 6 til lokalplan nr. 432 ”Carlsberg II”. Lokalplantillægget er byggeretsgivende for et etageareal på ikke mindre end 353.000 m2 placeret i primært karrébebyggelser og otte højhuse.

Husejerforeningen havde også denne gang lavet et grundigt høringssvar, som ligesom andre høringssvar pegede på Carlsberg Byens manglende faciliteter, det massive byggeri med få grønne arealer. Og vi har peget på, at de 9 tårne er blevet tykke, grimme og tunge massiver – i modstrid med de slanke tårne, som der var lagt op til i den vindende arkitektkonkurrence.

Men det er synd at sige, at Husejerforeningens indsigelser har båret megen frugt:

Tårnene kommer, men Stadsarkitekten og forvaltningen har indset, at Niels Bohrs tårn er tungt og grimt, så i planen er tilføjet, at ”for at højhusene skal fremstå slankere og mere karakterfulde er der i tillæg 6 nye krav om blandt andet markering af vertikale linjer og relief på facaderne”.

Det bringer minder om Vesterbros oprindelige spekulationsbyggeri, som kun blev tilladt, hvis der på facaden blev opsat gesimser og vinduesmarkeringer.

Husejerforeningen opfordrede generelt til tilpasning, så overgangen mellem de forskellige bebyggelser ikke bliver for voldsomme. Lidt er der kommet ud af det: Øverste etage på Ny Carlsberg Vej ud mod Jerichausgade trækkes et par meter tilbage, mens højden ud mod Carstensgade fastholdes i tillægget. Antal af kvadratmeter har åbenbart betydet mere end hensynet til omgivelserne.

Der gives kun lidt ved dørene, som det ses:

Ny Carlsberg Vej bliver én af de primære adgangsveje til Carlsberg Byen. Husejerforeningen har mange gange foreslået, at vejen blev udformet som en grøn akse. Sådan bliver det ikke. Der sløjfes godt nok en tilkørsel til en parkeringskælder, men ideen om en grøn akse bliver ikke realiseret. Forvaltningen gør dog opmærksom på, at vejen er fredet. Og fastslår, at der skal laves cykelstier eller cyklistvenlig slibning, når Ny Carlsberg Vej genetableres. Vi må håbe, at fredningsmyndigheder vil godkende det, når den tid kommer!

Grønne arealer er der ikke blevet meget plads til i Carlsberg Byen, men et lille areal, hvor garagerne nu ligger, er det dog blevet til. Men nu vil kommunen indrette en tiltrængt børneinstitution. Husejerforeningen har foreslået, at legeplads bliver på og ved de grønne tage, men nej, det lille areal skal delvis indhegnes og bruges om dagen til glade børn. Det fremgår ikke af tegningerne, men er blevet listet ind ad bagvejen gennem en dispensationsansøgning, som er dukket op en uge efter vedtagelsen af lokalplanen.

Enkelte, positive ting skal dog nævnes:

 • Der bevares 3 træer mere bag Humleby/Carstensgade! Og der laves indkørsel til p-kælder fra Vester Fælledvej overfor Alsgade. Det aflaster dog Ny Carlsberg Vej noget.
 • Forvaltningen fastslår, at Europaskolen (som er en kommuneskole) skal afgive legeplads og sportshalsplads til beboere/foreninger i området.
 • Kildepladsen ved Halmlageret skal laves om til legeplads.
 • Cykelstien bag Carstensgade opgives på grund af ejerforhold og højdespring pt. men arealet reserves fortsat til formålet. Det betyder noget mere cykeltrafik gennem Carstensgade, men til gengæld ikke så mange gener bagtil.

Tillægget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen med fem stemmer mod fire. Ingen undlod at stemme. For stemte: A, C, I og V. Imod stemte: B og Ø.

Opsummerende kan man sige, at Husejerforeningens bestyrelse og mange andre har lagt rigtig mange kræfter i diverse høringer og bestemt også i denne. Fremover kommer der nok en del nabohøringer om dispensationer etc. Som skrevet kom den første allerede en uge efter vedtagelsen af lokalplanen. Men meget er vi ikke kommet igennem med.

Man må konstatere, at alliancen mellem Carlsberg Byen og Københavns Kommune ikke har efterladt mange sprækker til demokratisk debat og påvirkninger.

Utallige møder, utallige henvendelser, utallige høringssvar, mange menneskers store indsats har givet beskedne resultater, men havde vi ikke gjort den indsats, kunne det have været gået meget værre.

På bestyrelsens vegne
Per Skovgaard Andersen

 

Teknik & Miljøborgmesteren kritiserer lokalplanen for Carlsberg Byen

Morten Kabell, Teknik- & Miljøborgmester i København, er enig med Humleby (og mange andre): “- Højhusene er i forvejen ikke populære, og det voldsomt dominerende Bohrs Tårn har absolut ikke givet noget positivt til Københavns skyline, tværtimod. En brun kæmpeklods i Københavns bybillede. Æstetikken er ikke-eksisterende, og det er kort sagt dødssygt. Projektet understreger med al tydelighed, at vi har behov for en arkitekturpolitik i København, som sætter fokus på, hvad højhuse give byen, og hvordan de udtrykker sig i skylinen fremtiden, lyder det fra Morten Kabell.”

Se artikel fra Dagens Byggeri her.

Læs pressemeddelelsen fra Morten Kabell her.

Nedrivning af den gamle værkstedsbygning

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen:

Kære nabo

Vi henvender os til jer, da vi vil orientere jer om næste led i udviklingen af Carlsberg Byen, navnligt i jeres nærområde.

Den 20. januar indledes nedrivningsarbejdet af den tidligere værkstedsbygning, som ligger ud mod Vesterfælledvej (se kort). Første etape er, at bygningen vil blive miljøsaneret og materialer kørt bort til depot eller genanvendelse, hvorefter den reelle nedrivning går i gang.
Samlet set vil det have en varighed på ca. 2,5 måned, og vi forventer at være færdige ved udgangen af marts.

Arbejdsperiode og -tider

Arbejdet følger Københavns Kommunes Bygge- og Anlægsforskrift, hvilket vil sige, at arbejdet kun finder sted ml. kl. 7-19 på hverdage og kl. 8-17 på lørdage, og vi bestræber os på at gøre arbejdet så smertefrit for jer som overhovedet muligt, men støj kan desværre ikke undgås.

Vi håber, at I vil udvise forståelse for den støj, som nedrivningsarbejdet vil generere i den ovennævnte periode. Hvis I har nogle spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os ved at skrive til nedenstående mail: nabo@carlsbergbyen.dk

Med venlig hilsen Carlsberg Byen P/S

Flere detaljer findes i denne PDF: Varsling omkring nedrivningsarbejde, januar 2017

Nabohøring vedr. “Østen for Humlen”

Carlsberg Byen har søgt Københavns Kommune om dispensation fra den nyligt vedtagne lokalplan. Dispensationen vedrører området øst for Jerichausgade / syd for Küchlersgade, som åbenbart skal være kendt som “Østen for Humlen”.

I den forbindelse gennemføres en nabohøring frem til 12. januar 2017. Naboer til området har modtaget nedenstående materiale, der viser de ændringer Carlsberg Byen ønsker at få godkendt af Københavns Kommune.

Forbrev (PDF)

Naboorientering (PDF)

Høringsmaterialet for Tillæg 6 og den endeligt vedtagne lokalplan findes her.

Husejerforeningens bestyrelse er i gang med at udarbejde et svar til Københavns Kommune. Dette vil blive uddelt til husstande i Jerichausgade og Küchlersgade, som har grund op mod Carlsberg Byen grunden. Udkast kan læses og kommenteres her.

Såfremt der er interesse herfor vil der blive afholdt beboermøde for de berørte naboer d. 10. januar, kl. 19.30 i beboerhuset. Tilmelding skal ske via e-mail til jens@humleby.dk med angivelse af navn og adresse – senest d. 5. januar.

Jens Lauritsen
Pva. Bestyrelsen for Husejerforeningen Humleby

Busser omkring Humleby

Der er kommet nye busstoppesteder på Vester Fælledvej ved Carlsberg Station. Men ingen busser – endnu?

Husejerforeningen har igennem Vesterbro Lokaludvalg spurgt Movia, hvad planerne er:

Der skal først ske noget i 2019, når Metroringlinjen starter. Så vil man undgå at køre busser parallelt med Metroen, hvorfor man lægger alle A-busser og S-busser om – og skærer kraftigt ned.

For Humleby betyder det nye buslinjer omkring os:

 • Linje 1A kommer stadig til at køre til og fra Hvidovre Hospital, men hvor Enghavevej krydser med Ingerslevsgade føres den videre ad Enghavevej som den nuværende linje 3A forbi Enghave Plads Metrostation, forbi Nordhavnen til Hellerup. Altså ingen linje 1A ind til byen.
 • Linje 6A på Vesterbrogade kommer til at hedde 7A og føres fra Vesterbrogade op til Platanvej Metrostation og videre ind til Hovedbanegården og derpå ud i Sydhavnen.
 • Også linje 9A fra Rødovre drejes forbi Platanvej Metrostation og ned ad Vester Fælledvej, forbi Humleby og op forbi Carlsberg Station og via Sydhavnen ud på Amager. Det bliver nok en buslinje, som Humleby vil komme til at bruge en del.
 • Linje 8A fjernes fra Pile Alle og føres ad Sdr. Fasanvej som linje 39 i dag.
 • Om der kommer en lokalbus på Pile Alle i stedet afgøres af Frederiksberg Kommune.

De lokale busser, linje 10 og 14 f.eks. er ikke afgjort endnu. Man vil gerne køre bus på Istedgade og forbinde den med Carlsberg. Problemet er, at hverken Lyrskovgade eller Ny Carlsberg Vej er særlig velegnet til busser. Husejerforeningen har foreslået Vesterbro Lokaludvalg, at der arbejdes for, at hvis denne busrute skal gennem Carlsberg Byen, så skal det være med mindre, elektriske busser.

Sådan ligger landet lige nu – der er lang tid – og et kommunalbestyrelsesvalg til januar 2019!

Per Skovgaard Andersen

Rottemøder

Vi er efterhånden mange i Humleby, der har haft problemer med rotter. Jeg vil gerne dele mine oplevelser og opfordre til, at vi hjælper hinanden med at få has på de små skadedyr.

Efter en uges ferie i det Vestjyske opdagede jeg d. 22/11, at der var 10 huller i mit bed, som er på ca. 20 cm x 4 m ind mod naboen. Ved kontakt til kommunens rottefænger viste det sig, at han dagen forinden havde været inde hos dels naboen, dels genboen og sætte giftbokse op. Og det gjorde han så også hos mig. Jeg dækkede alle hullerne til for at kunne holde øje med, om rotten(erne) forsvandt eller kom igen. Og en god uges tid efter var der stadig ingen huller i bedet, og rottefængeren kunne heldigvis indsamle giftboksene igen.

Men – d. 10/12 var der så gravet 4 huller i bedet igen – 2 ind mod genboen, 2 ind mod naboen. Og genboen havde set en voksen rotte og en unge rende rundt – og på et tidspunkt klatrede den voksne op af den rose, naboen havde op ad muren til køkkenvinduet i stueetagen, hvor der sad en gennemsigtig beholder med fuglefoder. Vi holdt et rottemøde, genboen, naboen og jeg, og diskuterede, hvad vi havde set, og hvad vi kunne gøre. Eftersom det var lørdag, kunne vi ikke lige få fat i kommunens rottefænger; men vi aftalte at holde øjnene på stilke og prøve at holde øje med, hvor rotterne bevægede sig hen (og prøve at få gjort kål på dem, hvis vi kunne). Sidst på eftermiddagen kom genboen og fortalte, at de havde fået gjort (nogenlunde) kål på den voksne rotte – den havde dog formået at få slæbt sig ned i et hul.

Mandag d. 12/12 kom rottefængeren så og satte dels 2 klapfælder, dels en giftboks op hos genboen og hos mig. Og opfordrede os til at dække hullerne til – om ikke for andet, så for at stresse rotterne, så de gik i fælderne. Da jeg et par timer senere dækkede hullerne til, opdagede jeg, at der var gået en rotte i en af fælderne. Men samtidig så jeg en mindre rotte rende forbi og ned i et hul. Og da rottefængeren kom igen dagen efter og hentede den døde rotte og satte fælden op igen, så vi begge en rotte rende gennem et hul i jorden. Heldigvis gik den i fælden allerede efter et par timer. D. 14/12 tømte rottefængeren endnu en gang fælden, jeg dækkede alle huller til – og siden har der ikke været tegn på aktive rotter.

Så nu håber vi!!!

Men – det får mig jo til at tænke over, hvad vi kan gøre for at begrænse eller allerhelst undgå flere besøg af rotter?!

Vi skal opdage evt. rotter så hurtigt som muligt – dvs. selv om vejret måske ikke opfordrer til ophold i haven, så må vi alligevel trække frisk luft i haven mindst èn gang om ugen og samtidig checke for huller i jorden eller andre tegn på rotter.

Check nedløbsrørene: de skal slutte tæt til de brønde, de fører ned til. Rotter kan klemme sig gennem bittesmå utætheder – størrelsesorden en to-krone.

Kig på beplantningen. Det, der gror op ad muren, kan evt. bruges af rotter til at komme en eller flere etager op og på den måde give rotter adgang til steder, som vi ikke umiddelbart regner med. Vedbend er her den store synder, både som ”stige” og som skjulested.

Lad være med at fodre rotterne! Dvs. lad være med at fodre fugle. Dels kan rotterne klatre mere, end vi regner med; dels ”spilder” fuglene en del på jorden under fodringsstedet.

Og sidst, men ikke mindst: hjælp hinanden, hold naboer og genboer orienteret, aftal evt. fælles opsyn etc.

Ellen, Kü47