Spunsarbejde forsinket

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen

Kære nabo

Som tidligere varslet er vi på byggeprojektet Krøyer Hus, på hjørnet af Ny Carlsberg Vej og Vesterfælledvej, nødt til at spunse langs Ny Carlsberg Vej. Arbejdet skulle have været færdiggjort fredag i uge 6, men grundet uforudsete forhold i undergrunden, har vi været tvunget til at ændre spunsprincip. Arbejdet tager derfor længere tid end først antaget. Såfremt der ikke opstår yderligere problemer forventer vi at arbejdet er færdiggjort fredag i uge 7. Vi beklager de gener, det påfører jer naboer, men spuns er desværre et nødvendigt onde, som vi altid forsøger at begrænse mest muligt.

Mvh
Carlsberg Byen

Varsling om natarbejde i Carlsberg Byen

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen

Kære nabo

Vi vil gerne informere jer om, at vi endnu en gang har fået dispensation af Københavns Kommune til at arbejde uden for de reglementerede arbejdstider, da der skal foretages støbning af kældergulv og glitning med maskine i kælderen af Købke Hus (se nedenstående kort).

Dette vil foregå i tidsrummet kl. 19-07 mellem den 9. og 10. februar.

Årsagen til, at vi har søgt dispensation til at arbejde uden for Københavns Kommunes arbejdstidsregler, er, at gulvstøbning er en proces, som skal færdiggøres i et stræk for at undgå ujævnheder i betonen og den efterfølgende glitning.

Vi forventer ikke, at støbearbejdet vil være støjende og håber på jeres forståelse.

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os på: nabo@carlsbergbyen.dk.

Med venlig hilsen
Carlsberg Byen P/S

Hele brevet kan ses her: Støbearbejde februar 2017 (PDF)

Status på affaldssortering

Ja, vi er flere som gerne sorterer mere affald, hvis blot vi havde en lokal mulighed for det.

Jeg har løbende på bestyrelsens vegne bedt kommunen om en status. Primo 2016 fik vi lovning på at få udskiftet nogle papirbeholdere til beholdere beregnet til pap, plast og metal. Københavns Kommune skiftede skraldefirma 1. maj 2016, og herefter ville ændringen træde i kraft.

Der skete ingenting.

Ved henvendelse i september 2016 oplyste Københavns kommune, at vi deltog i en restaffaldsanalyse. Vi fik aldrig en henvendelse med henblik på at aftale en tidsplan. Ved årsskiftet kom der en anden medarbejder på opgaven. Denne arbejder p.t. presset på udbud, og har lovet at hun som noget af det første vil kigge på Humleby.

Vi har inden for vores lokalområde mulighed for at sortere glas og papir i beholdere og naturligvis bioaffald, som bl.a. beskrevet i NABO fra december 2016.

Jeg vil fortsat på bestyrelsens vegne bede om status hos kommunens administration.

Inger,
medlem af husejerforeningens bestyrelse

Varsling om spunsearbejde

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen:

Kære Nabo
Som I kan se, er vi gået i gang med udgravningsarbejdet i byggeafsnit 12, som
grænser op til Humleby og Vesterfælledvej.

Vi er nu nået dertil, at vi skal i gang med at ”spunse” på området. Spunsearbejdet
afstiver udgravningen for at holde på jorden. Det er relevant for jer, da
spunsearbejdet desværre medfører støj, mens det står på.

Spunsearbejdet påbegyndes mandag den 6. februar 2017, og vi tilstræber at være
færdige senest d. 13. februar 2017.

Flere detaljer i dette brev (PDF).

Husk generalforsamling i husejerforeningen d. 14. marts

Husejerforeningen afholder generalforsamling tirsdag d. 14. marts 2017 i UCCs bygninger.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden (psa@humleby.dk) senest den 15. februar 2017.

Indkaldelse mv. vil blive runddelt senest 7 dage før generalforsamlingen samt gjort tilgængelig her på humleby.dk

Høringssvar vedr. dispensation til “Østen for Humlen”

Husejerforeningen har på vegne af de berørte husejere afgivet høringssvar i forbindelse med nabohøring om indretningen af “Østen for Humlen”, som området ved de gamle garager og idrætshallen nu bliver kaldt af Carlsberg Byen.

Husejerforeningen henstiller i høringssvaret til at dispensationsansøgningen afslås. Ændringerne i forhold den gældende lokalplans (lokalplan nr. 432 “Carlsberg II”) intentioner er så markante, at der bør gennemføres en offentlig høring.

Hvor arealet i rammelokalplanen er beskrevet som en grøn have med multibane og legeplads som del-funktioner, der udgør ca 20% af det samlede areal, er dette nu vendt på hovedet, så multibanen og legepladsen stort set fylder hele arealet bortset fra en sti langs kanten af parken og to bænke.

Husejerforeningen har ligeledes sendt høringssvaret til medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget, så vi kan sikre en politisk behandling af dispensationsansøgningen. Vi har tidligere haft held med at få afvist en lignende dispensation ifm. Tillæg 4 til lokalplanen.

Læs høringsmaterialet fra Københavns Kommune her:

Forbrev (PDF)

Østen-for-humlen-naboorientering (PDF)

Og læs Husejerforeningens svar her:

Østen_for_Humlen_nabohøring_svar_16-01-2017 (PDF)

Information fra Carlsberg Byen vedr. natarbejde – OPDATERING

OPDATERING: Dette er blevet rykket til natten mellem torsdag d. 19. og fredag d. 20. januar.

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen:

Kære nabo

Først og fremmest vil vi ønske jer alle et rigtig godt nytår.

Dernæst vil vi informere jer om, at vi har fået dispensation af Københavns Kommune til at arbejde uden for de reglementerede arbejdstider, da vi skal støbe gulve i hele Købke Hus. Dette vil foregå natten mellem mandag den 16. og tirsdag den 17. januar. Årsagen til, at vi har søgt dispensation til at arbejde uden for Københavns Kommunes arbejdstidsregler, er, at gulvstøbning er en proces, som skal færdiggøres i et stræk for at undgå ujævnheder i betonen og den efterfølgende glitning. Vi forventer ikke, at støbearbejdet vil være støjende og håber på jeres forståelse. Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os på nabo@carlsbergbyen.dk.

Med venlig hilsen

Carlsberg Byen P/S

Flere informationer findes i denne skrivelse: Støbearbejde Købke Hus – januar 2017 (PDF)

Carlsberg Byen inviterer til nabomøde d. 23. januar

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen:

Kære nabo i Humleby

Vi har nu taget hul på 2017 og dermed et nyt og spændende år i udviklingen af Carlsberg Byen.

I løbet af året vil vi igangsætte flere nye byggerier, bl.a. Krøyer Hus, som bliver nabo til Humleby. I den anledning, vil vi gerne invitere jer til nabomøde mandag den 23. januar kl. 16.30-18 i Carlsberg Byens Showroom på Olivia Hansens Gade 2.

Programmet kommer til at se således ud:

  • Velkomst og overordnet gennemgang af udviklingen ved adm. direktør Jens Nyhus
  • Præsentation af Krøyer Hus ved senior projektchef Martin Høgstedt Poulsen og udviklingschef Søren Elster
  • Status på det omkringliggende byrum og infrastruktur ved projektchef Niels Nielsen
  • Status på Købke Hus, Scherfig Hus, Heiberg Huse, Bindesbøll Hus og Rahbek Hus ved senior projektchef Ulrik Jonas Jessen

Vi glæder os til at se jer den 23. januar.

Med venlig hilsen
Carlsberg Byen P/S

Flere detaljer her: Carlsberg Byen inviterer til nabomøde den 23. januar