Nyt om affaldsordning i Humleby

Bestyrelsen har haft møde med et par af Københavns kommunes medarbejdere i  Affald og Miljø.

Bestyrelsen fremførte nogle løsningsforslag til placering af containere til pap, plast og metal. Det var et konstruktivt møde og der blev lyttet til os. Politisk er det godkendt, at hvor pladsen er trang for renovationsbiler, må man se på andre muligheder end containere opstillet til hver enkelt matrikel.

Affald og miljø vil som udgangspunkt reorganisere aviscontainerne ved Carstensgades og Küchlersgades udmunding ved Vesterfælledvej. Vi kan se frem til, at nogle af aviscontainerne vil blive skiftet ud med containere til henholdsvis metal, hård plast og småt pap.

Da Københavns kommune skifter skraldefirma 1. maj 2016 vil ændringen først træde i kraft til den tid. Fremtidigt kan der også være mulighed for at etablere 1 nærgenbrugsstation eller 2 i forbindelse med vores nabos nybyggeri.

Primo 2016 får alle matrikler en mindre rød plastboks til indsamling af farligt affald, som kan være diverse batterier, maling, opløsningsmidler, spraydåser, kemikalieholdige væsker, elsparepærer og mindre elektronik – eksempelvis mobiltelefoner og elkedler. Den røde boks er ikke større end du kan have den i din kælder til udsætning på gaden til tømning, som vil ske hvert kvartal.

Inger

Husejerforeningens bestyrelse

Spunsning og forsikringsforhold ifm. byggeri i Carlsberg Byen

På nabomødet på Halmlageret blev der spurgt ind til forsikringsforholdene for husejerne, når Carlsberg Byen begynder spunsning og udgravning til byggerierne tæt på Humleby.

Husejerforeningen lovede at undersøge forsikringsforholdene.

Husejerforeningens forsikring har meldt tilbage, at skader, som er forårsaget af Carlsberg Byen ikke dækkkes af vores forsikring, men skal dækkes af skadevolder, dvs. bygherrens og dennes entreprenør.

Vi har derfor henvendt os til Carlsberg Byen, som har meddelt,  at selvom de vil gøre alt for at undgå skader, så er der, efter deres opfattelse ikke et entydigt svar på, om en bygherre i alle situationer hæfter for skader på naboejendomme.” Det afhænger af en konkret vurdering af bygherrens handlemåde og de faktiske omstændigheder i øvrigt, herunder den skadede bygnings stand. ”

Eller med andre ord: Hvis der opstår en skade, så kan der blive tale om bevisets stilling. Carlsberg Byen vil fotodokumentere alle bygninger udefra. Vi opfordrer til, at husejerne selv fotodokumenterer bygningen også indefra.

Husejerforeningen vil løbende være i dialog med Carlsberg Byens byggeansvarlig for på bedst mulig vis at undgå skader, men husejerforeningen kan ikke føre sager for den enkelte husejer, men vi håber heller ikke, at det kommer så vidt.

Med venlig hilsen

Per Skovgaard Andersen formand

Christian Maegaard, bestyrelsens forsikringsansvarlig.

Brevet fra Carlsberg Byen om sagen:

”Forsikringsforhold omkring beskadigelse på nabobygninger udfra byggeloven.

Som det fremgår, har vi selvfølgelig et ansvar for at sikre de nødvendige tiltag for at der ikke sker skader på nabobygninger. Dette vil ske med opsætning af vibrationsudstyr, så man hele tiden kan følge med i om vibrationer ved og på nabobygninger er kritiske. Men som det også fremgår herunder, så vil der i en evt. skade situation være en vurdering af hvad fejlen skylder, hvilket ikke entydigt har vist sig at være bygherre der hæftede for skade.   

Byggeloven foreskriver, at en bygherre ved valg af metode og tiltag skal sikre, at der ved udførelse af byggearbejder ikke sker skade på eksisterende naboejendomme. Erstatningsrettens udgangspunkt er i konsekvens heraf, at en bygherre er erstatningsansvarlig for skader på naboejendomme, hvis det kan påvises, at skaden er forårsaget af arbejderne. Det er ejeren af den beskadigede bygning, der skal bevise at skaden skyldes arbejdernes udførelse. Den bevisbyrde er nok forholdsvis nem at løfte, hvis bygherren ikke har implementeret sædvanlige tiltag til sikring af naboejendomme. Det har nok også formodningen for sig, at skaden er forårsaget af arbejderne, hvis de viser sig umiddelbart herefter, men selv i sådanne situationer er erstatningspligten ikke absolut; hvis den beskadigede bygning (uanset opførelsestidspunkt) ikke er funderet efter nutidens normer, kan en bygherre faktisk frifindes for et erstatningsansvar.

Som du formentlig kan udlede af ovenstående, er der ikke et entydigt svar på, om en bygherre i alle situationer hæfter for skader på naboejendomme. Det afhænger af en konkret vurdering af bygherrens handlemåde og de faktiske omstændigheder i øvrigt.

Vi vil naturligvis gøre alt, hvad vi kan for at undgå skader på jeres bygninger. For alle eventualiteters skyld vil vi forud for opstart af arbejderne dokumenter tilstanden på jeres bygninger ved fotoregistrering, [ligesom vi undervejs i byggeriet vil sikre dokumentationen af påvirkninger fra rystelser i form af opstilling af aggregater til måling heraf]

Ovenstående er det juridiske, som jeg bestemt ikke forventer og håber bliver aktuelt for dette arbejde. Vi gør vores for at der ikke sker skader på bygningerne.

I foråret spunsede vi oppe ved Valby Langgade/Kammas Vej (20 m fra det Grå Hus), hvor der også blev opstillede vibrationsmåle udstyr på nabobygningerne. På et tidspunkt gav den mig bekendt udslag over kritisk niveau, hvorefter rammemaskinen stoppede. Der blev så borede for i de konkrete spunsjern som havde ramt et hårdt jordlag, hvorefter de nemmere kunne bankes videre ned. Så vi anvender de systemet der er til rådighed, for at undgå evt. skader på nabobygninger, som også er vores egne bygninger; Bryghuset, Elefanterne, Maskincentralen osv).

Ulrik Jensen, projektchef”

Startredegørelse for Carlsberg Byen lokalplantillæg 6

København Kommune er i fuld gang med at forberede udarbejdelsen af det sidste lokalplantillæg for Carlsberg Byen. Denne gang er der tale om godt 300.000 etagemeter som skal planlægges.

Der er en række bekymrende signaler i startredegørelsen herunder f.eks. at højhusene bliver både højere og tykkere, at kravet om åbne facader reduceres, at der ikke er nogen visioner for Ny Carlsberg Vej som grøn akse og at udmøntning af visioner ift. kultur-, idræts- og byliv er helt fraværende.

Startredegørelse er det indledende arbejde til udarbejdelse af lokalplanstillægget. Det er bl.a. i høring hos Vesterbro Lokaludvalg – men ikke i offentlig høring. Startredegørelsen sætter tonen for, hvad vi kan forvente af overordnede ændringer ift. den oprindelige rammelokalplan.

Startredegørelsen og relaterede materialer kan hentes her.

Huseejerforeningens bestyrelse og en række beboere i Humleby er i fuld sving med at forsøge at påvirke både Kommunen og Carlsberg Byen i en mere positiv retning.

Hvis du ønsker at bidrage i den sammenhæng, så skriv gerne til jens@humleby.dk

 

Tilbud fra Dansk Danseteater

LOVE SONGS – en swingende hyldest til kærligheden

Love Songs er en anmelderost danseforestilling koreograferet af den Reumertvindende koreograf Tim Rushton. Værket udforsker kærlighedens væsen danset til forførende jazzklassikere indsunget af souldiva Caroline Henderson og band.
Mens natten bliver til dag, bevæger danserne sig gennem kærlighedens mange facetter: over flirt og den første forelskelse, kærlighedsmøder, kitsch og natclub crusing. Vi møder den generte bænkevarmer, som er forelsket i dansegulvets Don Juan, to mennesker hvis kærlighed er blevet slidt af livets kampe, selvfede scorekarle og forventningsfulde debutanter.

(BEMÆRK lokation = Baltoppen i Ballerup)

Dato: Torsdag d. 29. okt og Lørdag d. 31. okt, kl. 20
Koreograf: Tim Rushton
Læs mere om forestillingen: www.danskdanseteater.dk
Sted: Baltoppen LIVE Ballerup, Baltorpvej 20, 2750 Ballerup
Rabatpris: 165,- inkl. Gebyr – kun via nedestående rabatlink. (Løssalg: 205,- inkl. Gebyr)
Rabatlink: http://baltoppen.billetten.dk/redeem/firma1517

image001