Om affaldsbeholdere

Levering af beholdere til plast, pap, mad (bio) og MDK (mad- og drikkekartoner) sker snart

tl;dr; vent med at melde aftaler ind indtil man kender sit behov.

De nye beholdere vil efter sigende blive leveret i uge 17 (22.-27. april). Kommunen opfordrer til, at husejerne sorterer en måned tid så man har et nogenlunde reelt billede af mængden af husstandens affald. Herefter kan husejerne begynde at maile oplysninger via “Nem affaldsservice” til kommunen, så den kan hjemtage overskydende beholdere.

Når der skal meldes ind
Hver adresse i aftalen skal melde ind. 

Eksempel: 
Jeg (adresse XX) er blevet enig med min nabo om at dele pap-beholder. Det meddeles kommunen at pap-beholderen skal stå på min adresse – og jeg tillader at min nabo deler med mig. 
Og i henvendelsen fra naboen: Jeg er blevet enig med min nabo (adresse XX) om at jeg gerne må benytte hans beholder til pap, og at jeg gerne vil oprette en deleordning på pap på adresse XX.

Det vil sige, at kommunen ved at begge parter er enige om det – og på hvilken ejendom beholderen er tilmeldt og placeret (adresse XX). 

Kundeforholdet, der har beholderen, er ansvarlig for at beholderen ikke overfyldes m.m.

Sådan gælder det også i dag med deling af beholderen til madaffald. Det skal være registreret, at man deler. Hvis man ikke er registreret med deleordning på madaffald vil der på et tidspunkt blive leveret en beholder til madaffald.

Og så kan det jo være at det nu er tid til at bestille en mindre beholder til restaffald hvis man har en af de store nu.

Husejerforeningen Humleby
Gitte og Inger

Om finansiering af vandrørsprojektet i Forsyningsfonden

Husejerforeningen opfordrer til debat om dette forslag inden generalforsamlingen i marts 2024.
Alle kommentarer og spørgsmål kan sendes til husejerforeningen@humleby.dk
Bestyrelsen vil løbende besvare og offentliggøre alle henvendelser efter bedste evne i en redigeret version under denne artikel  – og forhåbentligt med et resume i marts-udgaven af NABO.

Af Morten Eriksen

Efter en årrække med mange store og små skader på husejernes vandrør i baghaverne, som medførte mange gener for husejerne og bekymrede miner hos forsikringsselskaberne, besluttede husejerne på en generalforsamling i 2019 at igangsætte et pilotprojekt, hvor vandrørene blev udskiftet i en enkelt husrække. Formålet var at indhente erfaring til brug for det videre forløb. Pilotprojektet var budgetteret til ca. 1,5 mdkk og Husejerforeningen havde på dette tidspunkt opsparet ca. 3,0 mdkk i Forsyningsfonden. 

Pilotprojektet forløb tilfredsstillende og således opstod ideen til at gennemføre hele projektet i ét forløb, i stedet for at skulle afvente opsparing i Forsyningsfonden, som kunne betyde anlægsarbejde i Humlebys gader og baghaver i en op til 10-årig periode. På en ekstraordinær generalforsamling i juni 2020 besluttede husejerne enstemmigt projektet, der således blev fuldført i perioden 2020 – 2022. Beslutningen betød også optagelse af op til 12 mdkk i lån i Alm Brand Bank til en variabel rente på 1,95% på daværende tidspunkt.

Som det nok vil være de fleste bekendt, ændrede rentemiljøet sig dramatisk i 2022 på grund af en historisk stigning i inflationen. Desuden blev Alm Brand Bank i denne periode overtaget af Sydbank. I slutningen af 2023 blev Husejerforeningens bestyrelse kontaktet af Sydbank, der orienterede os om, at løbetiden på Forsyningsfondens vandrørslån på grund af rentestigningen til p.t. 5,8974% var uforenelig med bankens politik. Banken så derfor gerne, at vi forhøjede indbetalingen til Forsyningsfonden.

Vi har naturligvis drøftet bankens ønske i bestyrelsen. Vi har ikke den store lyst til at forhøje den årlige indbetaling på p.t. 4.000 kr. pr. husejer. Derfor har vi forespurgt Sydbank, om en ekstraordinær nedbringelse af lånet med en restgæld p.t. på ca. 7,0 mdkk vil ændre bankens holdning til løbetid. Sydbank har svaret, at de vil se positivt på dette.

Vi anbefaler derfor, at generalforsamlingen i marts tager stilling til, at den enkelte husejer får mulighed for at indfri sin andel af gælden i Forsyningsfonden med en anslået restgæld på p.t. ca. 30.000 kr.

Indfrielsen vil skulle ske med den aktuelle restgæld efter rentetilskrivning pr. 30. juni 2024, som vil være kendt den 1. juli 2024. Husejerforeningen vil orientere medlemmerne pr. e-mail herom, og de husejere der ønsker at gøre brug af tilbuddet, skal herefter foretage indbetaling til Husejerforeningens konto i Sydbank senest den 15. juli 2024

De husejere der indfrier deres andel af fælleslånet, vil således ikke længere skulle betale det kvartårlige kontingent på 1.000 kr. til Forsyningsfonden, men vil stadig hæfte for lånets restgæld i Sydbank. Således foreligger der en hypotetisk risiko for, at såfremt der opstår et tab på en husejer, der ikke har indfriet sin andel af lånet, vil dette tab blive fordelt på alle 234 husejere – også de der har indfriet deres andel af lånet. 

Den nuværende bestyrelses hukommelse rækker ca. 30 år tilbage, og der har i disse år endnu aldrig været tab på manglende kontingentindbetalinger. 

For de husejere der ikke indfrier deres andel af fælleslånet, vil lånet fortsætte på uændrede vilkår. Med den nuværende rente på 5,8974%, forventes det, at lånet vil være fuldt indfriet ultimo 2033.

Denne artikel er ment som en mulighed for alle husejere til i god tid før generalforsamlingen i marts 2024, at gøre sig nogle personlige overvejelser om eventuelt at indfri sin andel af fælleslånet. 

Vi har i bestyrelsen drøftet andre muligheder som fx at undersøge muligheden for et bankskifte, samt endvidere muligheden for at fastholde Sydbank på den aftale, vi har indgået.

Men muligheden for førtidsindfrielse vurderer vi bør indgå som en mulighed uanset hvilken model, generalforsamlingen beslutter.

På bestyrelsens vegne
Morten Eriksen

Etablering af nyt gaderumsudvalg i Humleby

På den ordinære generalforsamling den 8. marts 2022 blev der vedtaget et forslag om, at Husejerforeningen nedsætter et nyt og bredere gaderumsudvalg.

Udvalget skal i overensstemmelse med forslaget arbejde for en samlet plan for Humlebys gaderum, der inkludedrer lege- og opholdsområder, bæredygtighed fx biodiversitet/køkkenhaver, skraldeløsninger og parkering for både cykler, el-biler, delebiler og benzinbiler.

Opdraget er, at løsningsforslaget skal sikre en rimelig balance i hele Humleby. Det er meningen, at udvalget skal bestå af som minimum ét bestyrelsesmedlem og en repræsentant fra hver gade. 

Hvis du synes, det lyder spændende at tage del i arbejdet med, hvordan vi fremover skal indrette vores gaderum, bør du hurtigst muligt tage kontakt til din gaderepræsentant, der har fået til opgave at sørge for, at gaden udpeger et medlem til udvalget. Oversigten over gaderepræsentanter kan findes her.

Første møde i udvalget finder sted d. 7/6 kl. 19.30 i Beboerhuset.

Fra bestyrelsen deltager Morten Schaumburg-Müller, LU 6, og Amalie Bang, CA 36, i gaderumsudvalget.

Trafiksikkerhed i Humleby

På generalforsamlingen blev spørgsmålet om trafiksikkerhed i Humleby rejst: Der er for stor utryghed for voksne og børn, bl.a. når biler – og cyklister – kører igennem med høj fart.

Selvom vejene ikke længere er vores egne, men kommunens, var spørgsmålet, hvad vi kunne gøre: bedre bump, bedre skiltning og forskellige andre tiltag kan være relevante.

 Vi vil gerne nedsætte en lille gruppe, der kan samle problemerne op og komme med input til, hvad vi kan gøre selv, og hvad vi kan foreslå kommunen.

Vi indkalder derfor til et lille møde:

Mandag d. 9. maj kl. 20.15 i Beboerhuset

Du er meget velkommen, hvad enten du blot vil bidrage med forslag, eller om du vil indgå i et lille gruppearbejde.

Mvh 

Hans Henrik og Per

Bestyrelsen

Pap i Humleby

Containere på hjørnet af  Küchlersgade-Vesterfælledvej er  til  papir og bøger.

Pladsen udenom containerne er ikke til pap eller andet affald. Pap og andet affald skal husejer selv bortskaffe til nærgenbrugsstation eller genbrugsstation eller gemme til storskrald.

Mvh

Bestyrelsens affaldsudvalg

Generalforsamling i Husejerforeningen Humleby d. 10.03.2020

Hermed indkaldes i henhold til Husejerforeningen Humlebys love til:

Ordinær Generalforsamling
Tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 19.00 på KP (tidligere UCC), Store Auditorium, Carlsberg Byen

Materiale til Generalforsamlingen kan hentes her.

Samlet årsregnskab 2019 kan hentes her.

Vejviser:

Gå op til Humletorvet (v Carlsberg S-station)
Tag dør til KP overfor apotek.
Vælg trapper eller elevator til Auditorium 1 (2. Sal; W2)
Husejerforeningen vil som sædvanligt stå for kaffe og kage fra kl. 18.30.

For at deltage skal der være betalt kontingent.

Hvert hus kan kun afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Rensning af vejbrønde uge 10

Københavns Kommune renser vejbrønde og fejer gader i Humleby i uge 10.

Det vi som borgere skal gøre, er at holde vejen fri, så mandskabet kan komme frem med fejemaskine og slamsuger. Kommunen vil sætte skilte op i forvejen, men erfaringen fortæller at flere borgere alligevel glemmer at flytte biler, cykelstativer eller motorcykler.

Måske det er en god idé at hjælpe hinanden i de enkelte gader. Er gaderne ufremkommelige eller holder en bil over en brøndrist bliver der ikke foretaget rensning/spuling af brøndene og fejning af gaderne. Se skemaet nedenfor, så du er klar over, hvornår din gade skal være ryddet for køretøjer.

Inger
Husejerforeningens bestyrelse