Generalforsamling i Beboerforeningen d. 24/11/2020

Bestyrelsen i Beboerforeningen Humlen indkalder hermed til Generalforsamling Tirsdag d. 24. November kl 20.

Grundet de særlige omstændigheder vedrørende begrænsninger i forsamlingsfriheden forårsaget af covid-19 epidemi, flager bestyrelsen allerede nu muligheden for digital afholdelse ligesom risiko for yderligere udskydelse. Hold øje med hjemmesiden og Facebook for sidste opdatering!

Foreløbig dagsorden:

Dagsorden generalforsamling i beboerforeningen Humlen

 1. Valg af dirigent og referent   
 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden
 3. Beretning fra diverse udvalg: Koret, NABO, Torsdagsbaren
 4. Fremlæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab v/ kassereren
 5. Indkomne forslag – der er for nuværende ingen modtagne forslag
 6. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af kontingent – bestyrelsens indstilling er at kontingentet forbliver uændret
 7. Valg af formand – Frederik Mørkeberg genopstiller
 8. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer – Jesper Dybdal udtræder af bestyrelsen efter 16 års arbejde
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af kasserer – Jørgen Fenhann genopstiller
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant
 12. Valg af chefredaktører til Nabo
 13. Eventuelt

Generalforsamling i Beboerforeningen udskudt

Vi har modtaget nedenstående fra Beboerforeningen:

Kære alle

Givet de gældende restriktioner pga. Coronavirussen har beboerforeningen set sig nødt til at gøre følgende:

Generalforsamlingen i beboerforeningen er i først omgang udskudt en måned til ultimo November.

Beboerforeningen har ligeledes aflyst alle initiativer til Halloween i og omkring beboerhuset.

Opfølgende artikel i næst-kommende Nabo

p.b.v.
Frederik Mørkeberg

Fortsættende generalforsamling i Beboerforeningen

Beboerforeningens bestyrelse indkalder til fortsættende generalforsamling i beboerforeningen d. 27. november kl 20.00 i beboerhuset.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. (Punkt 5.1 fra den ordinære generalforsamling den 29. oktober 2019)

Generalforsamlingen godkender en overdragelse af beboerhuset til Husejerforeningen og bemyndiger bestyrelsen til at indgå den aftale der er er forelagt i udkastform. Godkendelsen er betinget af at den endelige aftale ikke i noget væsentligt afviger fra udkastet og ikke på nogen måde stiller Beboerforeningen og dens medlemmer ringere end den aftale der foreligger som udkast. Ender bestyrelsen med at indgå en aftale om overdragelse, som ikke opfylder dette, bortfalder godkendelsen og bestyrelsen må på ny søge godkendelse for den nye aftale ved en ny generalforsamling. Denne godkendelse er yderligere betinget af at aftalen er endeligt godkendt af begge foreninger senest d. 31. januar 2020. (Udkast til aftale vedr. overdragelse af beboerhuset fra Foldschack, Forchhammer, Dahlager og Barfod – Advokat Partnerselskab. Dokumentet er tilgængeligt på Humleby.dk).

Til den ordinære GF var der 18 stemmer for forslaget ud af 24 fremmødte. Forslaget er vedtaget, men skal for endelig vedtagelse bekræftes på en fortsættende generalforsamling, der skal være afholdt senest d. 28. november.

Referat af den ordinære GF samt yderligere dokumenter vedr. overdragelsen af beboerhuset kan læses på Humleby.dk og i beboerforeningens lukkede gruppe på Facebook.

Bestyrelsen, november 2019

Generalforsamling i Beboerforeningen

Den årlige generalforsamling i Beboerforeningen finder sted d. 29.10 kl. 20.00 i Beboerhuset.

I år fremlægger bestyrelsen planen for overdragelse af beboerhuset til Husejerforeningen i Humleby. Der er brug for nye naboer i bestyrelsen til at hjælpe til med beboerforeningens arrangementer – fastelavn, gadefesten mm. Det er et oplagt sted at lære flere naboer at kende.

I kan se dagsordenen for GF i oktoberudgaven af nabo

Udkast til reviderede vedtægter for Husejerforeningen Humleby

Udkast til aftale vedr. overdragelse af beboerhuset

Følgebrev

Indkomne forslag til GF

Opråb fra viceværten

Frit lejde for aflevering af beboerhusets “ting” i hele juni.

Der er ingen grund til at have en gaffel, en dåseåbner eller andet på samvittigheden. Så hvis du tilfældigvis har nogle ting, der tilhører beboerhuset, kan du aflevere det til mig – helt uden repressalier. 

Hilsen Vicevært Ann-Kristine, der har købt gafler over to omgange på 3 mdr.

51 89 25 35

Ekstraordinær generalforsamling i beboerforeningen

Beboerforeningens bestyrelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling
 
Onsdag d. 20. Februar kl 20.00 i Beboerhuset
 
Eneste punkt på dagsordenen vil være:
 
Bemyndigelse til at bestyrelsen kan optage lån på op til max DKK 1mio kr mod pant i huset. Midlerne skal alene finansiere en renovering af huset inklusiv…
* Reparation af tag
* Større renovering af 2. sals lejlighed inkl nyt bade/toilet samt nyt køkken
* Mindre renovering af 1. sals lejlighed
* Udskiftning af beboerhusets køkken
* Mindre renovering af kælder
 
Beboerforeningens bestyrelse vil løbende lægge diverse bilag herunder eksterne uvildige undersøgelser samt tegninger for renoveringsprojektet op på denne side – så hold øje!
 
På Bestyrelsens Vegne
 
Frederik Mørkeberg
Formand