Humlebys endelige høringssvar vedr. tillæg 6 til rammelokalplanen for Carlsberg Byen

Efter mange års interaktion med Carlsberg Byen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Teknik- og Miljøudvalget, Teknik- og Miljøborgmesteren, andre naboer, Kulturarvsstyrelsen, pressen, Politiet, arkitekter og mange flere har Humleby nu afgivet det sidste større partsindlæg i form af høringssvar vedr. tillæg 6 til rammelokalplanen for Carlsberg Byen.

Det kan du læse her (PDF)

Vi vil fortsat holde kontakt til politikerne i Teknik- og Miljøudvalget og håber, at vi på en eller anden måde kan få afværget de værste katastrofer i lokalplanen.

Oplæg til høringssvar vedr. Carlsberg Byen

Så er husejerforeningens bestyrelse klar med et bud på høringssvar vedr. tillæg 6 til rammelokalplanen for Carlsberg Byen.

Husejerne har nu mulighed for at læse og komme med input til høringssvaret senest d. 20. september, hvorefter bestyrelsen vil færdiggøre høringssvaret og sende ind til Københavns Kommune. Skriv gerne kommentarer nedenstående.

tillaeg_6_humleby_svar_v4 (word doc)

Du kan læse meget mere om lokalplanen her: http://humleby.dk/t6/

Påmindelse: Borgermøde 30.08 vedr. Tillæg 6 til Carlsberg Byens rammelokalplan

Husk at det er i dag, der er borgermøde vedr. Carlsberg Byen.

Københavns Kommune har annonceret nedenstående på deres hjemmeside:

Borgermøde om tillæg til lokalplan på Carlsberg
Borgermøde | Carlsberg II tillæg 6 – lokalplanforslag med forslag til kommuneplantillæg

Dato for arrangement: 30. august 2016 

Københavns Kommune og Vesterbro Lokaludvalg inviterer til borgermøde tirsdag den 30. august 2016 kl. 19-21 i Carlsberg Byens lokaler, Olivia Hansens Gade 2.  Mødet indledes med en byvandring i området. Mødested kl. 18.15 af hjørnet af Ny Carlsberg Vej og Vesterfælledvej.

Inden borgermødet fremviser Carlsberg Byen P/S en model af det kommende byggeri i Carlsberg Byens showroorm, Maskincentralen, Pasteursvej 7, fra kl. 17.30-18.10.

Høring: Carlsberg II tillæg 6

Københavns Kommune har annonceret høringsrunden for tillæg 6 til rammelokalplanen for Carlsberg Byen.

Tillæg 6 omfatter stort set hele det resterende område af Carlsberg Byen og det er således sidste chance, hvis man vil øve indflydelse på planerne inden de bliver virkelighed.

Materialet kan hentes på Københavns Kommunes hjemmeside.

Deadline for høringssvar er den 26. september 2016.

Husejerforeningens bestyrelse vil kigge på materialet og udarbejde høringssvar på vegne af Humleby. Yderligere information vil følge efter næstkommende bestyrelsesmøde d. 16. august.

Alle er selvfølgelig velkomne til at bidrage med input. Følg med og skriv gerne kommentarer på denne side: humleby.dk/t6/

Bestyrelsens opdatering vedr. tillæg 6 for Carlsberg Byen

Nedenstående beskriver Husejerforeningens bestyrelses holdninger til Tillæg 6 til rammelokalplanen for Carlsberg Byen. Det er skrevet på baggrund af startredegørelsen og dialog med politikere og Teknik- og Miljøforvaltningen – inden Tillæg 6 blevet sendt i høring. Tillæg 6 kan hentes her.

Indholdet er tidligere blev trykt som artikel i beboerbladet Nabo. 

Status på Carlsberg Byen set her fra Humleby

Vi har, siden den oprindelige vision blev formuleret i 2007, blot kunne se på, mens en lang række af de spændende elementer fra visionen stille og roligt er forsvundet i takt med, at projektet skrider frem – drevet af Carlsberg Byen konsortiet, der består af Carlsberg, Realdania, PFA, Topdanmark og PenSam.

På den seneste Generalforsamling efterlyste Husejerforeningen hjælp til arbejdet med Carlsberg Byen og vores forsøg på at få dem til at holde fast i de oprindelige visioner.

Til formålet etablerede vi et Carlsberg Byen udvalg og en række gode Humleby borgere stillede op. Christoffer Jensen, Camilla Panting, Henriette Wiberg Danielsen, Kathrine Aggebo, Nils Stok og undertegnede har sammen med Husejerforeningens bestyrelse været endog meget aktive i forsøget på at gøre vores indflydelse gældende overfor Carlsberg Byen.

Sidste chance for at gøre en forskel

Det skulle kort efter Generalforsamlingen vise sig at være en rigtig god idé at få ekstra kræfter på banen. Carlsberg Byen og Københavns Kommune annoncerede nemlig, at man nu ville starte processen med udarbejdelse og behandling af lokalplantillæg 6 – og at den skulle dække de resterende 355.000 etagemeter svarende til ca. 59% af de totalt 600.000 etagemeter, som Carlsberg Byen samlet vil omfatte, når bydelen står færdig.

Udvalget arbejdede med en række forskellige idéer til, hvordan vi kunne påvirke den politiske beslutningsproces både gennem medierne og i direkte kontakt med politikerne i Teknik- og Miljøudvalget som godkender lokalplanerne samt Teknik- og Miljøforvaltningen, som udarbejder lokalplanerne.

Fokus på beslutningstagerne

Vi valgte en strategi, hvor vi fokuserede primært på de politiske beslutningstagere og så satsede vi på, at vi kunne få ørenlyd i pressen og forvaltningen gennem de tiltag, vi tog overfor politikerne. Rationalet i dette var, at der er større chance for, at vi kan flytte noget, hvis vi kan påvirke holdningerne inden lokalplanen er udarbejdet og går i høring.

Vi afholdte i juni 2015 et debatmøde, hvor Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell og 4 politikere havde lovet at stille op, og hvor forvaltningen også deltog. Desværre meldte Kabell afbud kort før mødet, og kun en politiker dukkede op. Det lykkedes dog at få pressedækning med et indslag i TV2 Lorry og en rigtig god dialog med Allan Ahmed fra Enhedslisten og de fremmødte medarbejdere fra forvaltningen.

Vores synspunkter er uændrede

Vi holdt siden individuelle møder med Morten Kabell og politikere fra Konservative, Socialdemokraterne, SF og Venstre, hvor vi gentog vores hovedsynspunkter, som vi har forfulgt siden 2007, da arkitektkonkurrencen blev udskrevet:

  • Carlsberg Byen skal holdes fast på den oprindelige vision fra Entasis’ vinderforslag og rammelokalplanen.
  • Tårnene – eller højhusene, som de reelt er blevet til – skal holdes så slanke som muligt. Og man skal gøre alt, hvad der er muligt for at mindske de miljømæssige konsekvenser af disse højhuse.
  • Der skal være et højt fokus på at skabe et spændende og varieret byliv med plads til skæve erhvervsdrivende, kultur, institutioner og idrætsfaciliteter, så Carlberg Byen kan blive en attraktiv oase mellem Vesterbro, Frederiksberg og Valby og ikke blot endnu et halvdødt provins-kvarter midt i storbyen.
  • Man skal gribe muligheden for at indrette Ny Carlberg Vej som en grøn akse mellem Vesterbro og Søndermarken. Væk med busser og tung trafik. Ind med træer, fartdæmpning, hængekøjer, småbutikker og andre tiltag, der kan gøre Ny Carlsberg Vej til et rart sted at gøre ophold på sin vej på tværs eller langs gennem Carlsberg Byen
  • Find realistiske løsninger på de parkeringsudfordringer, der vil opstå, når en privat parkeringszone ligger midt i en offentlig parkeringszone med potentielt meget forskellige prisniveauer og deraf følgende sivetrafik ind i naboområderne. Her er vi især bekymrede for konsekvenserne af øget trafik i Humlebys lege- og opholdsgader

Politikere og forvaltning giver generelt udtryk for at de er enige i vigtigheden af at fastholde Carlsberg Byen på den oprindelige vision. Der er selvfølgelig forskellige nuancer i holdningerne – og der er en virkelighed, der handler om, at Carlberg Byen skal være en profitabel forretning.

Fiasko – og endelig succes

Vi har i processen som hovedregel oplevet, at det er svært rigtigt at rykke ved de rammer, som Carlsberg Byen bliver enige med Forvaltningen om. Der er dog lykkedes i nogle tilfælde i forbindelse med lokalplanshøringerne. Bl.a. fik vi reduceret byggehøjderne på de mest udsatte steder vest for Jerichausgades Bare Ende, Küchlersgade, Freundsgade og enden af Carstensgade.

Til gengæld oplever vi også, at efter lokalplanen er godkendt politisk, så kommer der efterfølgende i forbindelse med projekteringen en dispensationsansøgning, som markant overskrider de grænser, der er sat i lokalplanen – bl.a. i forhold til byggehøjder overfor Humleby.

Den seneste dispensationsansøgning handlede om førnævnte areal. Både Husejerforeningen, Vesterbro Lokalråd og en række husejere klagede over dispensationen. Derudover kontaktede vi de fire politikere, vi har været i direkte dialog med og gjorde dem opmærksom på problematikken. Og endelig lykkedes det os at sætte en seriøs kæp i hjulet på planerne: Teknik- og Miljøudvalget afviste dispensationsansøgningen – og nu afventer vi i spænding, hvad der kommer til at ske.

Så hvad nu?

Vi forventer at lokalplan tillæg 6 vil blive sendt til offentlig høring indenfor kort tid. Husejerforeningens bestyrelse og Carlsberg Byen Udvalget vil kaste sig over materialet og udarbejde et høringssvar – og vi vil denne gang igen gå direkte i kødet på de politikere, som skal godkende lokalplanen, når den kommer til behandling i Teknik- og Miljøudvalget. Vi vil i den forbindelse gentage vores synspunkter som anført ovenfor og forsøge at være konstruktive i vores forslag til, hvordan Carlberg Byen kan trækkes hen mod den oprindelige vision til glæde for alle københavnere, de nye beboere og brugere.

Vi har stadig brug hjælp! Du kan gøre mindst tre ting:

1) Kom gerne med dine konkrete synspunkter, når lokalplantillægget kommer i høring. Vi vil oprette en side på humleby.dk, hvor man kan finde materialet og skrive sine input.

2) Hold øje med eventuelle fremtidige dispensationsansøgninger. Disse sendes kun til naboer, og andre der er direkte berørt. De bliver ikke behandlet politisk medmindre et af medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget beder om at få ansøgningen på dagsordenen.

Videresend derfor materialet til husejerforeningens bestyrelse og skriv gerne selv direkte til Københavns Kommune, hvis du har indvendinger mod den givne dispensationsansøgning. Husejerforeningen vil derudover også give vores holdning til kende og sørge for at politikerne hører vores synspunkter.

3) Hvis du på nogen måder har idéer til aktiviteter, adgang til politikere eller medier og gerne vil hjælpe i arbejdet her i slutspurten, så skriv en mail til jens@humleby.dk eller skriv et indlæg her.

Jens Lauritsen

På vegne af
Husejerforeningens Bestyrelse & Carlsberg Byen Udvalget

Startredegørelse for Carlsberg Byen lokalplantillæg 6

København Kommune er i fuld gang med at forberede udarbejdelsen af det sidste lokalplantillæg for Carlsberg Byen. Denne gang er der tale om godt 300.000 etagemeter som skal planlægges.

Der er en række bekymrende signaler i startredegørelsen herunder f.eks. at højhusene bliver både højere og tykkere, at kravet om åbne facader reduceres, at der ikke er nogen visioner for Ny Carlsberg Vej som grøn akse og at udmøntning af visioner ift. kultur-, idræts- og byliv er helt fraværende.

Startredegørelse er det indledende arbejde til udarbejdelse af lokalplanstillægget. Det er bl.a. i høring hos Vesterbro Lokaludvalg – men ikke i offentlig høring. Startredegørelsen sætter tonen for, hvad vi kan forvente af overordnede ændringer ift. den oprindelige rammelokalplan.

Startredegørelse for tillæg 6 kan læses her (PDF)

Huseejerforeningens bestyrelse og en række beboere i Humleby er i fuld sving med at forsøge at påvirke både Kommunen og Carlsberg Byen i en mere positiv retning.

Hvis du ønsker at bidrage i den sammenhæng, så skriv gerne til jens@humleby.dk