Nabohøring vedr. “Østen for Humlen”

Carlsberg Byen har søgt Københavns Kommune om dispensation fra den nyligt vedtagne lokalplan. Dispensationen vedrører området øst for Jerichausgade / syd for Küchlersgade, som åbenbart skal være kendt som “Østen for Humlen”.

I den forbindelse gennemføres en nabohøring frem til 12. januar 2017. Naboer til området har modtaget nedenstående materiale, der viser de ændringer Carlsberg Byen ønsker at få godkendt af Københavns Kommune.

Forbrev (PDF)

Naboorientering (PDF)

Høringsmaterialet for Tillæg 6 og den endeligt vedtagne lokalplan findes her.

Husejerforeningens bestyrelse er i gang med at udarbejde et svar til Københavns Kommune. Dette vil blive uddelt til husstande i Jerichausgade og Küchlersgade, som har grund op mod Carlsberg Byen grunden. Udkast kan læses og kommenteres her.

Såfremt der er interesse herfor vil der blive afholdt beboermøde for de berørte naboer d. 10. januar, kl. 19.30 i beboerhuset. Tilmelding skal ske via e-mail til jens@humleby.dk med angivelse af navn og adresse – senest d. 5. januar.

Jens Lauritsen
Pva. Bestyrelsen for Husejerforeningen Humleby

Havefest & præsentation af planerne for Enghaveparken

Vi har modtaget nedenstående fra konsortiet bag fornyelsen af Enghaveparken:

Arrangementet er en havefest, hvor vi vil præsentere planerne for fornyelsen og engagere de interesserede deltagere i at udvikle ideer til de ting, der endnu ikke er besluttet. Det er f.eks. placeringen af de nye bede, typer af roser, udformning af pergolaer.

Det bliver et afslappet arrangement med aktiviteter for børn og voksne. Det Danske Rosenselskab kommer og holder foredrag om roser og der vil være kage og punch.

a3-rosenhaven

 

 

Husejerforeningen har afgivet supplerende høringssvar

Bestyrelsen for husejerforeningen har afgivet høringssvar til den supplerende høringsrunde vedr. Carlsberg Byen Tillæg 4 til Rammelokalplanen.

Københavns Kommune har valgt at gennemføre en kort, supplerende høringsrunde på baggrund af de mange indsigelser, der er fremkommet i den første høringsrunde samt ændring i det omfattede areal.

Husejerforeningens svar kan ses her.

Udkast til høringssvar vedr. Carlsberg Byen Tillæg 4

Husejerforeningens bestyrelse har udarbejdet et første udkast til høringssvar vedr. Carlsberg Byen Tillæg 4. Udkastet kan hentes her. Bemærk venligst at det er første udkast – og at vi vil arbejde videre med dokumentet frem til svarfristen d. 27. oktober.

Du kan give din mening til kende enten ved at kommentere i vores Carlsberg Byen Forum eller møde op til beboermødet d. 7. oktober.

Beboermøde i Humleby vedr. lokalplanstillæg d. 7. oktober

Husejerforeningens bestyrelse afholder beboermøde vedrørende forslag til tillæg 4 til lokalplan 432 ”Carlsberg II”. På mødet vil bestyrelsen fremlægge udkast til høringssvar og modtage input fra fremmødte beboere.

Mødet foregår tirsdag d. 7. oktober kl. 19.00 i Carlsbergs Idrætshal

Såfremt du allerede nu har synspunkter, du gerne vil dele, så er du meget velkommen til at skrive et indlæg i vores Carlsberg Byen forum.

Beboermøde vedr. Carlsberg Byen & Humleby

Hvad tænker du om Carlsberg Byens planer?

Carlsberg Byen barsler med udkast til “Tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II”, som berører de områder af Carlsberg Byen, der ligger op ad Humlebyen samt Ny Carlsberg Vej. Det udkast, vi har fået adgang til, indeholder en række tiltag, som kommer til at påvirke Humlebyen markant:

  • Besøgscenter med adgang for busser via Vesterfælledvej / Ny Carlsberg Vej
  • 1500 m2 dagligvarebutik, hvor den store parkeringsplads ligger – også med adgang fra Ny Carlsberg Vej
  • Asfaltering og andre ændringer af Ny Carlsberg Vej
  • Nedlæggelse af Humlebys legeplads og boldbane
  • Åbning af Carstensgade og Küchlersgade ud mod Carlsberg Byen

Hvordan drømmer du om, at Carlsberg Byen og Humlebyen skal hænge sammen? Hvordan får vi gehør for vores ønsker til Carlberg Byen og hos Københavns Kommune?

Det skal vi diskutere på beboermøde, hvor Husejerforeningens bestyrelse vil være vært:

Mandag d. 3. februar kl. 19.00 i Idrætshallen, Ny Carlsberg Vej.

Du kan også give dine meninger og idéer til kende på vores forum: http://humleby.dk/carlsberg-byen/carlsberg-byens-forum/

Vesterfælledvej trafikomlægning august – november 2013

Nedenstående er modtaget fra Carlsberg Byen:

De to første varmeomlægninger til fjernvarme er nu snart overstået. Gl. Carlsberg Vej er åben igen, og Pasteursvej ved Maskincentralen er færdig uge 32.

Sidstnævnte er dog nu farbar i begge retninger, hvor der er angivet at biler fra syd mod Ny Carlsberg Vej skal holde tilbage for modkørende

Carlsberg Byen/NCC starter på Campusbyggeriet i dag, og i den forbindelse skal HOFOR fremføre varmestik m.v til det kommende byggeri. Det er en omfattende opgravning af Vesterfælledvej, dog vil nedenstående forsøgt opretholdt:

  • Dobbeltrettet trafik fra Vigerslev Alle til Angelgade med indsnævret vej og kombi cykel/gangsti
  • Ensrettet trafik fra Angelgade mod Nord til Ny Carlsberg Vej

Det desværre ikke muligt at lave vejen dobbeltrettet i hele arbejdsfeltet, men grundet vejens geometri, har det været muligt at dobbeltrette det første stykke ved byggeplads området. Dette indebærer samtidig også at størstedelen af den tunge trafik, vil forblive i dette område

Det er HOFOR det er ansvarlig for arbejdets udførelse og som sådan også dem der løbende vil skilte, og sørge for at afspærringer m.v opretholdes.

Trafikplan ifm. omlægning af Vesterfælledvej

Trafikplan illustration i fuld størrelse (PDF): Fjernvarmearbejder Vesterfælledvej medio august til medio november 2013 – trafikplan

Solceller på Humleby tage?

Vedr. solceller på Humlebys gårdside

Spørgsmålet er aktuelt for flere beboere og har været drøftet med Københavns Kommune, som administrerer lokalplanen. Der er bestemmelser for tagets udforming, men der er anført i lokalplanens § 6 stk. 15 ” Udvendig installationer til vedvarende energi, som f.eks. solfangere, kan efter Magistratens nærmere godkendelse tillades mod gårdsiden, hvis de respekterer byggeforeningshusenes ydre fremtræden ”

Der udvikles til stadighed nyere solfangere og solceller, nogle angives at kunne tilpasses tagfladerne. Under alle omstændigheder skal der søges om tilladelse hos Københavns Kommune Center for Bydesign. Jeg tror en tilladelse vil være afhængig af udformningen, så det er en god idé at tegne eller beskrive solcellerne og indbygningen.

Hilsen Husejerforeningen v/ Christian Duch