Status på affaldssortering

Ja, vi er flere som gerne sorterer mere affald, hvis blot vi havde en lokal mulighed for det.

Jeg har løbende på bestyrelsens vegne bedt kommunen om en status. Primo 2016 fik vi lovning på at få udskiftet nogle papirbeholdere til beholdere beregnet til pap, plast og metal. Københavns Kommune skiftede skraldefirma 1. maj 2016, og herefter ville ændringen træde i kraft.

Der skete ingenting.

Ved henvendelse i september 2016 oplyste Københavns kommune, at vi deltog i en restaffaldsanalyse. Vi fik aldrig en henvendelse med henblik på at aftale en tidsplan. Ved årsskiftet kom der en anden medarbejder på opgaven. Denne arbejder p.t. presset på udbud, og har lovet at hun som noget af det første vil kigge på Humleby.

Vi har inden for vores lokalområde mulighed for at sortere glas og papir i beholdere og naturligvis bioaffald, som bl.a. beskrevet i NABO fra december 2016.

Jeg vil fortsat på bestyrelsens vegne bede om status hos kommunens administration.

Inger,
medlem af husejerforeningens bestyrelse

Rottemøder

Vi er efterhånden mange i Humleby, der har haft problemer med rotter. Jeg vil gerne dele mine oplevelser og opfordre til, at vi hjælper hinanden med at få has på de små skadedyr.

Efter en uges ferie i det Vestjyske opdagede jeg d. 22/11, at der var 10 huller i mit bed, som er på ca. 20 cm x 4 m ind mod naboen. Ved kontakt til kommunens rottefænger viste det sig, at han dagen forinden havde været inde hos dels naboen, dels genboen og sætte giftbokse op. Og det gjorde han så også hos mig. Jeg dækkede alle hullerne til for at kunne holde øje med, om rotten(erne) forsvandt eller kom igen. Og en god uges tid efter var der stadig ingen huller i bedet, og rottefængeren kunne heldigvis indsamle giftboksene igen.

Men – d. 10/12 var der så gravet 4 huller i bedet igen – 2 ind mod genboen, 2 ind mod naboen. Og genboen havde set en voksen rotte og en unge rende rundt – og på et tidspunkt klatrede den voksne op af den rose, naboen havde op ad muren til køkkenvinduet i stueetagen, hvor der sad en gennemsigtig beholder med fuglefoder. Vi holdt et rottemøde, genboen, naboen og jeg, og diskuterede, hvad vi havde set, og hvad vi kunne gøre. Eftersom det var lørdag, kunne vi ikke lige få fat i kommunens rottefænger; men vi aftalte at holde øjnene på stilke og prøve at holde øje med, hvor rotterne bevægede sig hen (og prøve at få gjort kål på dem, hvis vi kunne). Sidst på eftermiddagen kom genboen og fortalte, at de havde fået gjort (nogenlunde) kål på den voksne rotte – den havde dog formået at få slæbt sig ned i et hul.

Mandag d. 12/12 kom rottefængeren så og satte dels 2 klapfælder, dels en giftboks op hos genboen og hos mig. Og opfordrede os til at dække hullerne til – om ikke for andet, så for at stresse rotterne, så de gik i fælderne. Da jeg et par timer senere dækkede hullerne til, opdagede jeg, at der var gået en rotte i en af fælderne. Men samtidig så jeg en mindre rotte rende forbi og ned i et hul. Og da rottefængeren kom igen dagen efter og hentede den døde rotte og satte fælden op igen, så vi begge en rotte rende gennem et hul i jorden. Heldigvis gik den i fælden allerede efter et par timer. D. 14/12 tømte rottefængeren endnu en gang fælden, jeg dækkede alle huller til – og siden har der ikke været tegn på aktive rotter.

Så nu håber vi!!!

Men – det får mig jo til at tænke over, hvad vi kan gøre for at begrænse eller allerhelst undgå flere besøg af rotter?!

Vi skal opdage evt. rotter så hurtigt som muligt – dvs. selv om vejret måske ikke opfordrer til ophold i haven, så må vi alligevel trække frisk luft i haven mindst èn gang om ugen og samtidig checke for huller i jorden eller andre tegn på rotter.

Check nedløbsrørene: de skal slutte tæt til de brønde, de fører ned til. Rotter kan klemme sig gennem bittesmå utætheder – størrelsesorden en to-krone.

Kig på beplantningen. Det, der gror op ad muren, kan evt. bruges af rotter til at komme en eller flere etager op og på den måde give rotter adgang til steder, som vi ikke umiddelbart regner med. Vedbend er her den store synder, både som ”stige” og som skjulested.

Lad være med at fodre rotterne! Dvs. lad være med at fodre fugle. Dels kan rotterne klatre mere, end vi regner med; dels ”spilder” fuglene en del på jorden under fodringsstedet.

Og sidst, men ikke mindst: hjælp hinanden, hold naboer og genboer orienteret, aftal evt. fælles opsyn etc.

Ellen, Kü47

Spunsning og forsikringsforhold ifm. byggeri i Carlsberg Byen

På nabomødet på Halmlageret blev der spurgt ind til forsikringsforholdene for husejerne, når Carlsberg Byen begynder spunsning og udgravning til byggerierne tæt på Humleby.

Husejerforeningen lovede at undersøge forsikringsforholdene.

Husejerforeningens forsikring har meldt tilbage, at skader, som er forårsaget af Carlsberg Byen ikke dækkkes af vores forsikring, men skal dækkes af skadevolder, dvs. bygherrens og dennes entreprenør.

Vi har derfor henvendt os til Carlsberg Byen, som har meddelt,  at selvom de vil gøre alt for at undgå skader, så er der, efter deres opfattelse ikke et entydigt svar på, om en bygherre i alle situationer hæfter for skader på naboejendomme.” Det afhænger af en konkret vurdering af bygherrens handlemåde og de faktiske omstændigheder i øvrigt, herunder den skadede bygnings stand. ”

Eller med andre ord: Hvis der opstår en skade, så kan der blive tale om bevisets stilling. Carlsberg Byen vil fotodokumentere alle bygninger udefra. Vi opfordrer til, at husejerne selv fotodokumenterer bygningen også indefra.

Husejerforeningen vil løbende være i dialog med Carlsberg Byens byggeansvarlig for på bedst mulig vis at undgå skader, men husejerforeningen kan ikke føre sager for den enkelte husejer, men vi håber heller ikke, at det kommer så vidt.

Med venlig hilsen

Per Skovgaard Andersen formand

Christian Maegaard, bestyrelsens forsikringsansvarlig.

Brevet fra Carlsberg Byen om sagen:

”Forsikringsforhold omkring beskadigelse på nabobygninger udfra byggeloven.

Som det fremgår, har vi selvfølgelig et ansvar for at sikre de nødvendige tiltag for at der ikke sker skader på nabobygninger. Dette vil ske med opsætning af vibrationsudstyr, så man hele tiden kan følge med i om vibrationer ved og på nabobygninger er kritiske. Men som det også fremgår herunder, så vil der i en evt. skade situation være en vurdering af hvad fejlen skylder, hvilket ikke entydigt har vist sig at være bygherre der hæftede for skade.   

Byggeloven foreskriver, at en bygherre ved valg af metode og tiltag skal sikre, at der ved udførelse af byggearbejder ikke sker skade på eksisterende naboejendomme. Erstatningsrettens udgangspunkt er i konsekvens heraf, at en bygherre er erstatningsansvarlig for skader på naboejendomme, hvis det kan påvises, at skaden er forårsaget af arbejderne. Det er ejeren af den beskadigede bygning, der skal bevise at skaden skyldes arbejdernes udførelse. Den bevisbyrde er nok forholdsvis nem at løfte, hvis bygherren ikke har implementeret sædvanlige tiltag til sikring af naboejendomme. Det har nok også formodningen for sig, at skaden er forårsaget af arbejderne, hvis de viser sig umiddelbart herefter, men selv i sådanne situationer er erstatningspligten ikke absolut; hvis den beskadigede bygning (uanset opførelsestidspunkt) ikke er funderet efter nutidens normer, kan en bygherre faktisk frifindes for et erstatningsansvar.

Som du formentlig kan udlede af ovenstående, er der ikke et entydigt svar på, om en bygherre i alle situationer hæfter for skader på naboejendomme. Det afhænger af en konkret vurdering af bygherrens handlemåde og de faktiske omstændigheder i øvrigt.

Vi vil naturligvis gøre alt, hvad vi kan for at undgå skader på jeres bygninger. For alle eventualiteters skyld vil vi forud for opstart af arbejderne dokumenter tilstanden på jeres bygninger ved fotoregistrering, [ligesom vi undervejs i byggeriet vil sikre dokumentationen af påvirkninger fra rystelser i form af opstilling af aggregater til måling heraf]

Ovenstående er det juridiske, som jeg bestemt ikke forventer og håber bliver aktuelt for dette arbejde. Vi gør vores for at der ikke sker skader på bygningerne.

I foråret spunsede vi oppe ved Valby Langgade/Kammas Vej (20 m fra det Grå Hus), hvor der også blev opstillede vibrationsmåle udstyr på nabobygningerne. På et tidspunkt gav den mig bekendt udslag over kritisk niveau, hvorefter rammemaskinen stoppede. Der blev så borede for i de konkrete spunsjern som havde ramt et hårdt jordlag, hvorefter de nemmere kunne bankes videre ned. Så vi anvender de systemet der er til rådighed, for at undgå evt. skader på nabobygninger, som også er vores egne bygninger; Bryghuset, Elefanterne, Maskincentralen osv).

Ulrik Jensen, projektchef”

Vær opmærksom. To indbrud i Jerichausgade…

Vi har i ugens løb oplevet to indbrud i Jerichausgade.

Det ene skete ved højlys dag, da beboeren var på ærinde i 5 minutter med ulåst hoveddør. Tyven gik ind og stjal en taske.

Det andet skete først på aftenen ved opbrydning af vindue i stueetagen mod gårdhave. Beboeren opholdte sig på første etage.

Vær gerne ekstra opmærksom. Sørg for at døre og vinduer er forsvarligt låste, når du ikke er tilstede. Reagér på mistænkelig adfærd og spørg venligt til folks ærinde. Bed dine naboer være opmærksomme, hvis du er væk i længere tid.

Fremkommelighed

Byggearbejder gør fremkommeligeden på gader og fortove besværlig og det gør sne og is også. Det er vanskeligt at undgå gener i forbindelse med byggearbejder, men hvis der tages behørigt hensyn til de omkringboende og trafikken, så må vi bære over med besværet og glæde os over at husene istandsættes.
Brandvæsenets køretøjer har været i aktion i Ernst Meyers Gade, så parkeringsproblemerne er blevet tydeliggjort, det henstilles at parkere tæt ved kantstenen selv om evt. sne besværliggør det.
Selv om kommunen har overtaget gaderne er det stadig den enkelte husejers pligt at holde fortovet ryddet, hvis en fodgænger falder på grund af is eller sne, er husejeren erstatningspligtig og manglende snerydning kan forhindre at der tømmes affald, det kan således skabe et problem for hele Humleby. 

Rydningen er for de fleste huses vedkommende  begrænset til blot 6 meter.
Det henstilles at vi alle sammen bidrager til Humlebys fremkommelighed, tag en opstrammer med og hyg dig med naboen medens fortovet ryddes for is og sne.

Mvh
Husejerforeningen

Ny husforsikring

Op mod hovedforfald for vor husforsikring modtog ejerforeningen fra Codan varsel om en anseelig præmiestigning.

Forhøjelsen var primært begrundet i skybruddet sidste år samt øgede udgifter til genforsikring. Bestyrelsen var ikke tilfredse med stigningen og besluttede at indhente alternative tilbud.

Det viste sig, at vi kunne opnå et mere attraktivt tilbud hos Gjensidige. Vi har derfor fået nyt forsikringsselskab. Efter noget tovtrækkeri er det aftalt, at forsikringen er flyttet med tilbagevirkende kraft per 1/7 2012.

Læs mere om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med skader, der skal dækkes af forsikringen.

Har du fået lagt nyt tag?

Nabo vil gerne hjælpe Humlebys beboere med at finde frem til den rigtige pris for et nyt tag. Vi har hørt om helt utrolige prisforskelle.

For at det skal være muligt at sammenligne vil vi i første omgang holde os til priser på naturskifer lagt på henholdsvis hjørnehuse, huse med frontspids og på almindelige Humleby-huse.

Har I fået lagt tag inden for de sidste fem år, vil vi gerne høre om, hvad I måtte betale og hvor lang tid, det tog.

Send en mail til nabo@humleby.dk eller kontakt Gunni, Carstensgade 40, så vil vi give oplysninger og gode råd videre i kommende numre af Nabo.

Husejerforeningen orienterer

Storskrald
Der ophobes jævnligt diverse bohave og storskrald på hjørnet af Ny Carlsberg Vej og Jerichausgade, det generer såvel Carlsberg som Humleby.

Det henstilles derfor at man ikke bidrager til affaldsbunken men benytter muligheden for rekvirering af stor- skraldsafhentning.

Carlsbergbyen
Det ser ud til at aktiviteten i Carlsbergbyen intensiveres med inddragelsen af Realdania og en række pensionsselskaber og med offentliggørelse af en opfølgende lokalplan, som opfordrer til kommentarer.

Humlebys Carlsbergudvalg holder møde i beboerhuset tirsdag den 29. 05. kl. 19,30

God byggeskik
Som vedtaget på generalforsamlingen, er der nedsat et udvalg til definering af God byggeskik i Humleby, udvalget holder et indledende møde den 14. maj.

Såfremt en herboende bygningsingeniør har lyst til at være med, hører bestyrelsen v/ Christian Duch det gerne.

Lokalplanproblemer
Foråret betyder øget byggeaktivitet. Bestyrelsen har holdt møde med byggesagsbehandlere fra Københavns kommune om lokalplanens forvaltning, der er desværre konstateret flere udførte byggearbejder, som ikke overholder Humlebys lokalplan, der er også ønsker om energimæssig opdatering af husene. Begge dele kræver en godkendelse fra kommunen. Et par problematiske arbejder er til alles glæde blevet modificeret, andre husejere vil blive kontaktet af bestyrelsen.

Solceller på Humleby tage?

Vedr. solceller på Humlebys gårdside

Spørgsmålet er aktuelt for flere beboere og har været drøftet med Københavns Kommune, som administrerer lokalplanen. Der er bestemmelser for tagets udforming, men der er anført i lokalplanens § 6 stk. 15 ” Udvendig installationer til vedvarende energi, som f.eks. solfangere, kan efter Magistratens nærmere godkendelse tillades mod gårdsiden, hvis de respekterer byggeforeningshusenes ydre fremtræden ”

Der udvikles til stadighed nyere solfangere og solceller, nogle angives at kunne tilpasses tagfladerne. Under alle omstændigheder skal der søges om tilladelse hos Københavns Kommune Center for Bydesign. Jeg tror en tilladelse vil være afhængig af udformningen, så det er en god idé at tegne eller beskrive solcellerne og indbygningen.

Hilsen Husejerforeningen v/ Christian Duch