Indkaldelse til Husejerforeningens generalforsamling tirsdag den 11. marts 2014

Bestyrelsen har hermed den glæde at fremsende indkaldelse, vedlagte dagsorden samt tilhørende bilag til den ordinære generalforsamling 2014.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Husejerforeningen Humleby.

Tirsdag den 11. marts kl. 19 i Cafe Elefanten i loungen (samme sted som sidste år 1. sal)
Kaffe og kage serveres fra kl. 18.30

Medlemmer, der er i restance, har ikke stemmeret på
generalforsamlingen.
Kvittering for januar kvartal 2014 skal forevises ved indgangen,
medmindre der betales via BS (tidl. PBS).
Husk – kun én stemme pr. hus.
Bemærk der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Hent indkaldelsen her: Indkaldelse GF 2014 ver 1.7 (pdf)

Generalforsamling tirsdag den 12. marts

Hermed adviseres om Husejerforeningens årlige generalforsamling, som jf. foreningens love afholdes den anden tirsdag i marts.

I år er det den 12. 03. kl. 19,00 i Cafe Elefantens lounge, hvortil der er elevator. Adressen er Pastursvej 20, i Carlsberg Byen.  Der er kaffe og kage fra kl. 18.30.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være afleveret skriftligt til formanden, Gustav Jensen, GustavJensen@gmail.com, senest den 15. februar kl. 18,00. Officiel indkaldelse med dagsorden, regnskab og beretning, husstandsomdeles senest en uge før forsamlingen.

Mvh
Husejerforeningen

Indkaldelse til fortsættende generalforsamling d. 20. juni 2012

Bestyrelsen for Husejerforeningen Humleby indkalder hermed til fortsættende generalforsamling vedr. kloakprojektet.

Mødet foregår d. 4. juli 2012 kl. 19.00 – 19.30 i Beboerhuset.

Baggrund
Vi har i dag, d. 20. juni 2012, afholdt ekstraordinær generalforsamling vedr. kloakprojektet.

På mødet gennemgik kloakudvalget projektet og beslutningsforslag. Detaljer kan ses i denne præsentation.

Der var fremmødt 71 husstande, hvilket ikke er tilstrækkeligt til, at den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig. Der blev gennemført en vejledende afstemning, hvor alle stemte for beslutningsforslaget. Ingen stemte blankt.

Beslutningsforslaget lyder som følger:

“Den ekstraordinære generalforsamling i Husejerforeningen Humleby d. 20.6.2012:

 • Godkender den forelagte plan fra Husejerforeningens bestyrelse om at renovere samtlige kloakrør og brønde i Husejerforeningens regi ved at udføre foring af alle kloakrør sammen med Københavns Energi og en entreprenør eks. ABC Kloak og Ejendomsservice A/S samt renovere foreningens gennemløbsbrønde og reparere evt. skader.
 • Godkender den forelagte tidsplan og overordnede budget. 
 • Godkender at bestyrelsen igangsætter anlægsarbejdet og bruger Forsyningsfonden’s nuværende midler samt de årlige kontingentindtægter til kloakprojektet i en foreløbig budgetteret periode på fem år fra 2012 til og med 2016 med mulighed for forlængelse, såfremt det viser sig nødvendigt.
 • Pålægger bestyrelsen hvert år til den ordinære generalforsamling at redegøre for projektets forløb og redegøre for eventuelle ændringer samt at indkalde til møder, såfremt der er væsentlige ændringer i projektets forløb.”

Dette beslutningsforslag vil blive fremlagt til vedtagelse på den fortsættende generalforsamling, hvor det kan vedtages med 2/3 flertal uanset antallet af fremmødte.

Dagsorden for den fortsættende generalforsamling

 1. Indledning v. Husejerforeningens formand
 2. Valg af dirigent
 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag
 4. Spørgsmål til beslutningsforslag
 5. Afstemning
 6. Evt.

Mvh
Bestyrelsen for Husejerforeningen Humleby

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling d. 20. juni 2012

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i Husejerforeningen Humleby vedr. kloak-projektet

Som lovet på seneste generalforsamling indkalder bestyrelsen nu til møde vedrørende kloak-projektet.

Ejerforeningen har efter positive forhandlinger med Københavns Energi og ABC Kloak & Ejendomsservice ApS etableret en plan for renoveringen af Humlebys vandaflednings- og kloaksystem. Planen kan gennemføres indenfor de midler, vi har til rådighed i forsyningsfonden og det årlige kontingent, vi vedtog på sidste generalforsamling.

Ved at gennemføre renoveringen sammen med med Københavns Energi opnår vi store økonomiske fordele. Der er derfor behov for en Ekstraordinær Generalforsamling, hvor projektet kan drøftes, da større renoveringsarbejder alene kan igangsættes med Generalforsamlingens godkendelse.

På mødet vil der desuden blive orienteret om de muligheder, som de enkelte husejere selv kan til- eller fravælge som en del af projektet herunder f.eks. tv-undersøgelse og strømpeforing af rør på husejerens matrikel.

Mødet foregår d. 20. juni 2012 kl. 19.00 – 21.00 i Café Haven på Ny Carlsberg Vej.

Dagsorden

 1. Velkomst v. Husejerforeningens formand, Gustav Jensen
 2. Valg af dirigent
 3. Baggrund for den ekstraordinære generalforsamling med status for projektet v. Per Skovgaard Andersen, formand for kloak & forsyningsnetudvalget
 4. Projektets videre forløb v. Peter Elle Silberg, Gaihede
 5. Københavns Energis planer for renoveringen af kommunens rør, v. Helle Mai Nielsen, Københavns Energi
 6. Konkrete renoveringsopgaver, der bliver gennemført på ejerforeningens del, herunder strømpeforing, kloakreparationer, mv., v. Klaus Palskov, ABC Kloak & Ejendomsservice ApS
 7. Tilbud til husejerne vedrørende de dele af vandaflednings- og kloaksystemet, som husejeren selv har ansvar for, dvs. regnvandsafledning og -brønd, samt kloakinstallationer på husejerens matrikel (undtaget gennemløbsbrønde), v. Klaus Palskov, ABC Kloak & Ejendomsservice ApS
 8. Tidsplan og samlet økonomi for projektet, v. Per Skovgaard Andersen og Jens Lauritsen, Husejerforeningen.
 9. Generalforsamlingens drøftelse og evt. godkendelse af planen
 10. Evt.

Vi håber, at rigtig mange har mulighed for at deltage, da vedtagelse af projektet kræver, at minimum halvdelen af husejerforeningen er repræsenteret på den Ekstraordinære Generalforsamling.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Husejerforeningen Humleby

PS: Denne meddelelse bliver også runddelt til alle huse i Humleby.