Spunsning og forsikringsforhold ifm. byggeri i Carlsberg Byen

På nabomødet på Halmlageret blev der spurgt ind til forsikringsforholdene for husejerne, når Carlsberg Byen begynder spunsning og udgravning til byggerierne tæt på Humleby.

Husejerforeningen lovede at undersøge forsikringsforholdene.

Husejerforeningens forsikring har meldt tilbage, at skader, som er forårsaget af Carlsberg Byen ikke dækkkes af vores forsikring, men skal dækkes af skadevolder, dvs. bygherrens og dennes entreprenør.

Vi har derfor henvendt os til Carlsberg Byen, som har meddelt,  at selvom de vil gøre alt for at undgå skader, så er der, efter deres opfattelse ikke et entydigt svar på, om en bygherre i alle situationer hæfter for skader på naboejendomme.” Det afhænger af en konkret vurdering af bygherrens handlemåde og de faktiske omstændigheder i øvrigt, herunder den skadede bygnings stand. ”

Eller med andre ord: Hvis der opstår en skade, så kan der blive tale om bevisets stilling. Carlsberg Byen vil fotodokumentere alle bygninger udefra. Vi opfordrer til, at husejerne selv fotodokumenterer bygningen også indefra.

Husejerforeningen vil løbende være i dialog med Carlsberg Byens byggeansvarlig for på bedst mulig vis at undgå skader, men husejerforeningen kan ikke føre sager for den enkelte husejer, men vi håber heller ikke, at det kommer så vidt.

Med venlig hilsen

Per Skovgaard Andersen formand

Christian Maegaard, bestyrelsens forsikringsansvarlig.

Brevet fra Carlsberg Byen om sagen:

”Forsikringsforhold omkring beskadigelse på nabobygninger udfra byggeloven.

Som det fremgår, har vi selvfølgelig et ansvar for at sikre de nødvendige tiltag for at der ikke sker skader på nabobygninger. Dette vil ske med opsætning af vibrationsudstyr, så man hele tiden kan følge med i om vibrationer ved og på nabobygninger er kritiske. Men som det også fremgår herunder, så vil der i en evt. skade situation være en vurdering af hvad fejlen skylder, hvilket ikke entydigt har vist sig at være bygherre der hæftede for skade.   

Byggeloven foreskriver, at en bygherre ved valg af metode og tiltag skal sikre, at der ved udførelse af byggearbejder ikke sker skade på eksisterende naboejendomme. Erstatningsrettens udgangspunkt er i konsekvens heraf, at en bygherre er erstatningsansvarlig for skader på naboejendomme, hvis det kan påvises, at skaden er forårsaget af arbejderne. Det er ejeren af den beskadigede bygning, der skal bevise at skaden skyldes arbejdernes udførelse. Den bevisbyrde er nok forholdsvis nem at løfte, hvis bygherren ikke har implementeret sædvanlige tiltag til sikring af naboejendomme. Det har nok også formodningen for sig, at skaden er forårsaget af arbejderne, hvis de viser sig umiddelbart herefter, men selv i sådanne situationer er erstatningspligten ikke absolut; hvis den beskadigede bygning (uanset opførelsestidspunkt) ikke er funderet efter nutidens normer, kan en bygherre faktisk frifindes for et erstatningsansvar.

Som du formentlig kan udlede af ovenstående, er der ikke et entydigt svar på, om en bygherre i alle situationer hæfter for skader på naboejendomme. Det afhænger af en konkret vurdering af bygherrens handlemåde og de faktiske omstændigheder i øvrigt.

Vi vil naturligvis gøre alt, hvad vi kan for at undgå skader på jeres bygninger. For alle eventualiteters skyld vil vi forud for opstart af arbejderne dokumenter tilstanden på jeres bygninger ved fotoregistrering, [ligesom vi undervejs i byggeriet vil sikre dokumentationen af påvirkninger fra rystelser i form af opstilling af aggregater til måling heraf]

Ovenstående er det juridiske, som jeg bestemt ikke forventer og håber bliver aktuelt for dette arbejde. Vi gør vores for at der ikke sker skader på bygningerne.

I foråret spunsede vi oppe ved Valby Langgade/Kammas Vej (20 m fra det Grå Hus), hvor der også blev opstillede vibrationsmåle udstyr på nabobygningerne. På et tidspunkt gav den mig bekendt udslag over kritisk niveau, hvorefter rammemaskinen stoppede. Der blev så borede for i de konkrete spunsjern som havde ramt et hårdt jordlag, hvorefter de nemmere kunne bankes videre ned. Så vi anvender de systemet der er til rådighed, for at undgå evt. skader på nabobygninger, som også er vores egne bygninger; Bryghuset, Elefanterne, Maskincentralen osv).

Ulrik Jensen, projektchef”

Vær opmærksom. To indbrud i Jerichausgade…

Vi har i ugens løb oplevet to indbrud i Jerichausgade.

Det ene skete ved højlys dag, da beboeren var på ærinde i 5 minutter med ulåst hoveddør. Tyven gik ind og stjal en taske.

Det andet skete først på aftenen ved opbrydning af vindue i stueetagen mod gårdhave. Beboeren opholdte sig på første etage.

Vær gerne ekstra opmærksom. Sørg for at døre og vinduer er forsvarligt låste, når du ikke er tilstede. Reagér på mistænkelig adfærd og spørg venligt til folks ærinde. Bed dine naboer være opmærksomme, hvis du er væk i længere tid.

Ny husforsikring

Op mod hovedforfald for vor husforsikring modtog ejerforeningen fra Codan varsel om en anseelig præmiestigning.

Forhøjelsen var primært begrundet i skybruddet sidste år samt øgede udgifter til genforsikring. Bestyrelsen var ikke tilfredse med stigningen og besluttede at indhente alternative tilbud.

Det viste sig, at vi kunne opnå et mere attraktivt tilbud hos Gjensidige. Vi har derfor fået nyt forsikringsselskab. Efter noget tovtrækkeri er det aftalt, at forsikringen er flyttet med tilbagevirkende kraft per 1/7 2012.

Læs mere om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med skader, der skal dækkes af forsikringen.