Spunsarbejde forsinket

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen

Kære nabo

Som tidligere varslet er vi på byggeprojektet Krøyer Hus, på hjørnet af Ny Carlsberg Vej og Vesterfælledvej, nødt til at spunse langs Ny Carlsberg Vej. Arbejdet skulle have været færdiggjort fredag i uge 6, men grundet uforudsete forhold i undergrunden, har vi været tvunget til at ændre spunsprincip. Arbejdet tager derfor længere tid end først antaget. Såfremt der ikke opstår yderligere problemer forventer vi at arbejdet er færdiggjort fredag i uge 7. Vi beklager de gener, det påfører jer naboer, men spuns er desværre et nødvendigt onde, som vi altid forsøger at begrænse mest muligt.

Mvh
Carlsberg Byen

Varsling om natarbejde i Carlsberg Byen

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen

Kære nabo

Vi vil gerne informere jer om, at vi endnu en gang har fået dispensation af Københavns Kommune til at arbejde uden for de reglementerede arbejdstider, da der skal foretages støbning af kældergulv og glitning med maskine i kælderen af Købke Hus (se nedenstående kort).

Dette vil foregå i tidsrummet kl. 19-07 mellem den 9. og 10. februar.

Årsagen til, at vi har søgt dispensation til at arbejde uden for Københavns Kommunes arbejdstidsregler, er, at gulvstøbning er en proces, som skal færdiggøres i et stræk for at undgå ujævnheder i betonen og den efterfølgende glitning.

Vi forventer ikke, at støbearbejdet vil være støjende og håber på jeres forståelse.

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os på: nabo@carlsbergbyen.dk.

Med venlig hilsen
Carlsberg Byen P/S

Hele brevet kan ses her: Støbearbejde februar 2017 (PDF)

Varsling om spunsearbejde

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen:

Kære Nabo
Som I kan se, er vi gået i gang med udgravningsarbejdet i byggeafsnit 12, som
grænser op til Humleby og Vesterfælledvej.

Vi er nu nået dertil, at vi skal i gang med at ”spunse” på området. Spunsearbejdet
afstiver udgravningen for at holde på jorden. Det er relevant for jer, da
spunsearbejdet desværre medfører støj, mens det står på.

Spunsearbejdet påbegyndes mandag den 6. februar 2017, og vi tilstræber at være
færdige senest d. 13. februar 2017.

Flere detaljer i dette brev (PDF).

Høringssvar vedr. dispensation til “Østen for Humlen”

Husejerforeningen har på vegne af de berørte husejere afgivet høringssvar i forbindelse med nabohøring om indretningen af “Østen for Humlen”, som området ved de gamle garager og idrætshallen nu bliver kaldt af Carlsberg Byen.

Husejerforeningen henstiller i høringssvaret til at dispensationsansøgningen afslås. Ændringerne i forhold den gældende lokalplans (lokalplan nr. 432 “Carlsberg II”) intentioner er så markante, at der bør gennemføres en offentlig høring.

Hvor arealet i rammelokalplanen er beskrevet som en grøn have med multibane og legeplads som del-funktioner, der udgør ca 20% af det samlede areal, er dette nu vendt på hovedet, så multibanen og legepladsen stort set fylder hele arealet bortset fra en sti langs kanten af parken og to bænke.

Husejerforeningen har ligeledes sendt høringssvaret til medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget, så vi kan sikre en politisk behandling af dispensationsansøgningen. Vi har tidligere haft held med at få afvist en lignende dispensation ifm. Tillæg 4 til lokalplanen.

Læs høringsmaterialet fra Københavns Kommune her:

Forbrev (PDF)

Østen-for-humlen-naboorientering (PDF)

Og læs Husejerforeningens svar her:

Østen_for_Humlen_nabohøring_svar_16-01-2017 (PDF)

Information fra Carlsberg Byen vedr. natarbejde – OPDATERING

OPDATERING: Dette er blevet rykket til natten mellem torsdag d. 19. og fredag d. 20. januar.

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen:

Kære nabo

Først og fremmest vil vi ønske jer alle et rigtig godt nytår.

Dernæst vil vi informere jer om, at vi har fået dispensation af Københavns Kommune til at arbejde uden for de reglementerede arbejdstider, da vi skal støbe gulve i hele Købke Hus. Dette vil foregå natten mellem mandag den 16. og tirsdag den 17. januar. Årsagen til, at vi har søgt dispensation til at arbejde uden for Københavns Kommunes arbejdstidsregler, er, at gulvstøbning er en proces, som skal færdiggøres i et stræk for at undgå ujævnheder i betonen og den efterfølgende glitning. Vi forventer ikke, at støbearbejdet vil være støjende og håber på jeres forståelse. Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os på nabo@carlsbergbyen.dk.

Med venlig hilsen

Carlsberg Byen P/S

Flere informationer findes i denne skrivelse: Støbearbejde Købke Hus – januar 2017 (PDF)

Carlsberg Byen bliver ingen skønhedsåbenbaring

Vi har i en periode kunne se på store flotte, tomme arealer midt i Carlsberg Byen. Her kunne fint anlægges bl.a. et par fodboldbaner, som der ikke er for mange af til de 8000 kommende indbyggere i Carlsberg Byen.

Men der er helt andre planer for arealet. D. 15.12.2016 slog Rådhuset de sidste søm i Carlsberg Byens udformning: Borgerrepræsentationen vedtog tillæg nr. 6 til lokalplan nr. 432 ”Carlsberg II”. Lokalplantillægget er byggeretsgivende for et etageareal på ikke mindre end 353.000 m2 placeret i primært karrébebyggelser og otte højhuse.

Husejerforeningen havde også denne gang lavet et grundigt høringssvar, som ligesom andre høringssvar pegede på Carlsberg Byens manglende faciliteter, det massive byggeri med få grønne arealer. Og vi har peget på, at de 9 tårne er blevet tykke, grimme og tunge massiver – i modstrid med de slanke tårne, som der var lagt op til i den vindende arkitektkonkurrence.

Men det er synd at sige, at Husejerforeningens indsigelser har båret megen frugt:

Tårnene kommer, men Stadsarkitekten og forvaltningen har indset, at Niels Bohrs tårn er tungt og grimt, så i planen er tilføjet, at ”for at højhusene skal fremstå slankere og mere karakterfulde er der i tillæg 6 nye krav om blandt andet markering af vertikale linjer og relief på facaderne”.

Det bringer minder om Vesterbros oprindelige spekulationsbyggeri, som kun blev tilladt, hvis der på facaden blev opsat gesimser og vinduesmarkeringer.

Husejerforeningen opfordrede generelt til tilpasning, så overgangen mellem de forskellige bebyggelser ikke bliver for voldsomme. Lidt er der kommet ud af det: Øverste etage på Ny Carlsberg Vej ud mod Jerichausgade trækkes et par meter tilbage, mens højden ud mod Carstensgade fastholdes i tillægget. Antal af kvadratmeter har åbenbart betydet mere end hensynet til omgivelserne.

Der gives kun lidt ved dørene, som det ses:

Ny Carlsberg Vej bliver én af de primære adgangsveje til Carlsberg Byen. Husejerforeningen har mange gange foreslået, at vejen blev udformet som en grøn akse. Sådan bliver det ikke. Der sløjfes godt nok en tilkørsel til en parkeringskælder, men ideen om en grøn akse bliver ikke realiseret. Forvaltningen gør dog opmærksom på, at vejen er fredet. Og fastslår, at der skal laves cykelstier eller cyklistvenlig slibning, når Ny Carlsberg Vej genetableres. Vi må håbe, at fredningsmyndigheder vil godkende det, når den tid kommer!

Grønne arealer er der ikke blevet meget plads til i Carlsberg Byen, men et lille areal, hvor garagerne nu ligger, er det dog blevet til. Men nu vil kommunen indrette en tiltrængt børneinstitution. Husejerforeningen har foreslået, at legeplads bliver på og ved de grønne tage, men nej, det lille areal skal delvis indhegnes og bruges om dagen til glade børn. Det fremgår ikke af tegningerne, men er blevet listet ind ad bagvejen gennem en dispensationsansøgning, som er dukket op en uge efter vedtagelsen af lokalplanen.

Enkelte, positive ting skal dog nævnes:

  • Der bevares 3 træer mere bag Humleby/Carstensgade! Og der laves indkørsel til p-kælder fra Vester Fælledvej overfor Alsgade. Det aflaster dog Ny Carlsberg Vej noget.
  • Forvaltningen fastslår, at Europaskolen (som er en kommuneskole) skal afgive legeplads og sportshalsplads til beboere/foreninger i området.
  • Kildepladsen ved Halmlageret skal laves om til legeplads.
  • Cykelstien bag Carstensgade opgives på grund af ejerforhold og højdespring pt. men arealet reserves fortsat til formålet. Det betyder noget mere cykeltrafik gennem Carstensgade, men til gengæld ikke så mange gener bagtil.

Tillægget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen med fem stemmer mod fire. Ingen undlod at stemme. For stemte: A, C, I og V. Imod stemte: B og Ø.

Opsummerende kan man sige, at Husejerforeningens bestyrelse og mange andre har lagt rigtig mange kræfter i diverse høringer og bestemt også i denne. Fremover kommer der nok en del nabohøringer om dispensationer etc. Som skrevet kom den første allerede en uge efter vedtagelsen af lokalplanen. Men meget er vi ikke kommet igennem med.

Man må konstatere, at alliancen mellem Carlsberg Byen og Københavns Kommune ikke har efterladt mange sprækker til demokratisk debat og påvirkninger.

Utallige møder, utallige henvendelser, utallige høringssvar, mange menneskers store indsats har givet beskedne resultater, men havde vi ikke gjort den indsats, kunne det have været gået meget værre.

På bestyrelsens vegne
Per Skovgaard Andersen

 

Teknik & Miljøborgmesteren kritiserer lokalplanen for Carlsberg Byen

Morten Kabell, Teknik- & Miljøborgmester i København, er enig med Humleby (og mange andre): “- Højhusene er i forvejen ikke populære, og det voldsomt dominerende Bohrs Tårn har absolut ikke givet noget positivt til Københavns skyline, tværtimod. En brun kæmpeklods i Københavns bybillede. Æstetikken er ikke-eksisterende, og det er kort sagt dødssygt. Projektet understreger med al tydelighed, at vi har behov for en arkitekturpolitik i København, som sætter fokus på, hvad højhuse give byen, og hvordan de udtrykker sig i skylinen fremtiden, lyder det fra Morten Kabell.”

Se artikel fra Dagens Byggeri her.

Læs pressemeddelelsen fra Morten Kabell her.

Nedrivning af den gamle værkstedsbygning

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen:

Kære nabo

Vi henvender os til jer, da vi vil orientere jer om næste led i udviklingen af Carlsberg Byen, navnligt i jeres nærområde.

Den 20. januar indledes nedrivningsarbejdet af den tidligere værkstedsbygning, som ligger ud mod Vesterfælledvej (se kort). Første etape er, at bygningen vil blive miljøsaneret og materialer kørt bort til depot eller genanvendelse, hvorefter den reelle nedrivning går i gang.
Samlet set vil det have en varighed på ca. 2,5 måned, og vi forventer at være færdige ved udgangen af marts.

Arbejdsperiode og -tider

Arbejdet følger Københavns Kommunes Bygge- og Anlægsforskrift, hvilket vil sige, at arbejdet kun finder sted ml. kl. 7-19 på hverdage og kl. 8-17 på lørdage, og vi bestræber os på at gøre arbejdet så smertefrit for jer som overhovedet muligt, men støj kan desværre ikke undgås.

Vi håber, at I vil udvise forståelse for den støj, som nedrivningsarbejdet vil generere i den ovennævnte periode. Hvis I har nogle spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os ved at skrive til nedenstående mail: nabo@carlsbergbyen.dk

Med venlig hilsen Carlsberg Byen P/S

Flere detaljer findes i denne PDF: Varsling omkring nedrivningsarbejde, januar 2017