Husforsikring

Medlemmerne af husejerforeningen har en fælles husforsikring hos Topdanmark.

Husejerforeningens bestyrelse yder gerne råd og vejledning, men anmeldelser af skader skal varetages direkte af den skadeslidte husejer.

Husejerforeningens husforsikring har policenummer: 9361 212 832

Dækninger er beskrevet i policen samt forsikringsbetingelser og tillæg. Bemærk at forsikringsbetingelser også indeholder betingelser for dækninger der ikke er tegnet. Policen angiver de specifikke dækninger Husejerforeningen Humleby har tegnet. Desuden indholder policen også diverse forbehold samt specifikation af selvrisiko, hvor denne afviger fra de generelle betingelser.

Fremover skal vi benytte følgende forretningsgang ved anmeldelse af skader:

 • Det anbefales, at der anmeldes skriftlig via hjemmeside, da det letter sagsgangen samt mindsker muligheden for misforståelser.
 • Alle skader kan anmeldes online på Topdanmarks hjemmeside.
 • Har man ikke mulighed for at bruge online anmeldelse, kan anmeldelse ske telefonisk på 44 74 71 84.

Husk ved al skadesanmeldelse følgende:

 • Police nummer: 9361 212 832
 • Husejerforeningens CVR nummer: 21925519
 • Kontaktinformation: navn, adresse, telefon og e-mail for anmelder.
 • Dato for skadens indtræffen
 • Adresse hvor skaden er sket
 • Omfang af skaden – hvad er sket?
 • Om muligt oplysning om ca. beløb for reparation
 • evt. bilag som dokumention

Derudover er det værd at vide:

 • Selvrisiko vedrørende skader på hus samt rør ejet af husejer betales af husejer.
 • Rør- og kloakskader samt svampe- og insektskader, vil som udgangspunkt altid blive besigtiget af forsikringsselskabet.
 • Indbrudsskader skal altid politianmeldes.

Forsikringen omfatter:

 • Bygningsbrand
 • Elskade
 • Anden bygningsbeskadigelse
 • Svamp- og insektskade
 • Glas
 • Kumme
 • Stiklednings- og rørskade

Man skal i forbindelse svampedækningen være opmærksom på, at der er en række forbehold. Nogle af disse forbehold er individuele og man kan som husejer under visse omstændigheder få fjernet disse forbehold. Den enkelte husejer kan hos Danske Forsikring rekvirere en belæring, om hvilke forhold der skal ændres for, at de forskellige forbehold kan fjernes. Der er typisk tale om at fjerne årsager til fugt i trækonstruktioner.

Forsikringen omfatter ikke:

Løsdele monteret på ydersiden af huset herunder f.eks. lamper. Se i øvrigt forsikringsbetingelserne.

Kontaktpersoner hos Danske Forsikring

Vi har to kontaktpersoner hos Danske Forsikring som kan kontaktes, hvis der opleves problemer i forbindelse med en skadesbehandling. Skadesanmeldelse forgår dog som angivet ovenfor og ikke til vore kontaktpersoner.

Rådgiver
Tina Vang
44 74 37 64
erhvervkundecenter@topdanmark.dk

Tina kan hjælpe med det praktiske i dagligdagen – fx hvis I har spørgsmål til jeres forsikringer eller ønsker mindre ændringer.

Assurandør
Claus Faber
20 60 17 76
cuf@topdanmark.dk

Claus kan hjælpe, hvis I har brug for nye forsikringer, en justeret dækning eller andre større ændringer.

Kloakledninger, vandledninger mv.

Har man haft brud på en kloakledning eller vandledning skal man være opmærksom på at der er en betydelig selvrisiko. Særligt skal man for kloaker være opmærksom på, at rør der ikke er renoveret eller strømpeforet inden for de sidste 20 år ikke er omfattet af forsikringen. Er skaden på kloak eller vandledning udenfor husmurene betales selvrisiko og eller hele skaden typisk af husejerforening eller kommunen. Herfra er bl.a. undtaget regnvandsledninger og -brønde samt kloakledninger i baggårde.

Ejerforholdene er yderst komplicerede vedrørende kloak og vandledninger. Derfor skal du kontakte husejerforeningens bestyrelse, inden du igangsætter eventuelt arbejde på kloak eller vandrør. Herfra er undtaget arbejde med henblik på at begrænse yderligere skader.

Vandskader i kælderen efter skybrud
Hvad gør du:

Anmeld som det første skaden til Danske Forsikring, der kan henvise dig til et skadeservicefirma, hvis du skal have kælderen tømt for vand, affugtet eller renset.
Tag dernæst kontakt til skadeservicefirmaet og oplys skadenr. fra forsikringen.
Smid først skadede genstande ud, når det er aftalt med Danske Forsikring. Tag også gerne billeder af det beskadigede.

Dækningsforhold ifm. vandskade
Husejerforeningens fællesforsikring:

 • Udpumpning af vand, affugtning og evt. varmebehandling.
 • Efterfølgende rensning af murværk og kældergulv.
 • Fast gulv og gulvtæppe. (ikke løstliggende tæpper)
 • Hårdehvidevarer
 • Ekstra strømforbrug i forbindelse med affugtning. (Er der brugt en affugter uden “tæller”, vil Danske Forsikring efter skøn fastsætte et forbrug)

Egen Indboforsikring:

 • Alt løst inventar. Møbler, skabe osv.

Skriv en kommentar