Carlsberg Byens Forum

I Humleby bor vi i huse, der har udvist sublim bæredygtighed siden 1885. Det er en erfaring vi hjertens gerne vil dele med byudviklerne i Carlsberg Byen. Her på Humleby.dk ”Carlsberg Byens Forum” kan du gøre din stemme gældende og hjælpe Carlsberg Byen godt på vej. Skriv dine kommentarer, idéer og tanker nedenfor.

Vi vil inddrage indkomne bidrag i vores løbende dialog med Carlsberg Byen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.

Med venlig hilsen
Husejerforeningen i Humleby

33 kommentarer til “Carlsberg Byens Forum”

 1. Hermed fremsendes, hvad jeg har tænkt mig at sende til kommunen – og måske også til inspiration for debatten:

  Lars Winther Larsen, Freundsgade 18, 1775 Kbh. V
  Indlæg vedr. Lokalplan … Carlsberg, bl.a. Carlsberg-II-T4-Forslag

  Højhuse vil forringe værdien af Valby Bakke / Frederiksberg Bakke – som rekreativt område.

  Rekreative værdier knyttet til udsyn, luftrum, udsigt, himmel osv. er kendt af alle .
  Høje, højdepunkter mv. spiller en stor rolle i historien, kunsten og i folkelivet.
  Kommende højhuse på Carlsberg (op til 120 m) vil i den grad forringe omfanget af rekreative værdier, knyttet til Valby og Frederiksberg Bakke.

  Byer og høje, højdepunkter, bakker, udsigtspunkter …
  Byer har berømte, kendte, elskede og smukke høje – med store herlighedsværdier:
  Paris: Mont de Parnas, Mont Martre, Mont Saint Michelle, Mont Pellier
  Rom: Capitol, Aventin, Palatin, Quirinal, Viminal, Esquilin og Celio.
  Oslo: HolmenKollen m.fl.
  Bergen: Fløyen
  Malmö: Turning Torso – velplaceret v. havnen og ikke placeret så højt som muligt.

  Selv vores egen by har højdepunkter: bakker, høje og endda et bjerg:
  KØBENHAVN:
  Valby Bakke, Frederiksberg Bakke Højde: 37 m.
  Brønshøj, Bellahøj
  Bispebjerg

  På Valby Bakkes højeste område ligger parken Søndermarken. Udsigt hæmmes af træer, samt fremover af planlagte højhuse.
  På Frederiksberg Bakkes højeste områder ligger Frederiksberg Slot og Zoologisk Have. Udsigt ved Frederiksberg slot mod øst og nord. – En udsigt af stor værdi.
  Brønshøjs højeste område Bellahøj er tilbygget med højhuse, som umuliggør cirkulær udsigt. Bellahøj giver den bedste udsigt over København – fra Vest mod Øst og Syd.

  Ligger der en undersøgelse fra Danmarks Turistråd vedr. Forslaget til Lokalplan?

  FORSLAG TIL LOKALPLAN:
  TAG DET HØJE BYGGERI UD AF LOKALPLANERNE.

  Mvh. Lars WL

  • Hej Lars

   Tak for indsparket. Du bør være opmærksom på, at det byggeområde, som tillæg 4 til rammelokaleplanen omhandler, ikke indeholder nogle højhuse.

   Mvh Jens

 2. Vedr. høringssvar om lokalplan.
  Efter rundvisning og møde på Carlsberg d. 23.9 føler vi os ingenlunde mere beroliget i Humlebys nordvestlige hjørne (Carstensgade 64-84)
  Byggetæthed og højder er uacceptable og der er ikke i ‘vores hjørne’ taget højde for netop det eftermiddags/aftenlys som er det eneste vi får ind i vores baghaver. Som jeg tidligere har fremført er netop dette lys med til at vi har et meget værdifuldt rekreativt område her med terrasser, sammenlagte baghaver mv. Iflg. lokalplanens tegninger er der taget hensyn til det der hedder det skrå højdegrænseplan. Iflg. Bygningsreglementet.dk stk. 2.8.1 og SBI 230 beskriver det hvilke afstande der skal være til skel i forhold til højder. Iflg. dette må højden af nabobygning ikke overstige afstanden til skel x 1,4. I vores tilfælde hvor Carlsberg placerer 4 etager nord og vest for os i højere terræn vil det betyde at det skrå højdegrænseplan overskrides. Det betyder at lys, luft og sol forsvinder. Hvor man andre steder trækker 4. etage ind eller kun bygger i 3 etager, er vi ‘pakket’ ind fra 2 sider med 4 etager. Ved mødet vistes der dels kun tegninger med beregninger ved 3 etager imod Humleby, og dels var der ikke tegnet skrå linjer til vores skel, men helt ind til vores husfacader. Det står der ikke noget om i ovenstående reglementer – og det udvider jo deres byggehøjdemulighed. Vi skal være opmærksomme på at vi er énfamilieshuse der møder høje boligkarréer hvor der må tage udgangspunkt i den ‘lille’.
  Dette harmonerer på ingen måde med lokalplanens indhold: (s. 23) ‘lavest mod Gamle Carlsberg Vej samt Humleby og højest mod Vesterfælledvej. Bebyggelsens
  anvendelse, højde og karakter i randområderne skal medvirke til at skabe en harmonisk overgang til og sammenhæng med naboområderne’. Og videre: (s. 33) ‘Terrasser og værn skal placeres indenfor de i § 5, stk.1, pkt. k fastlagte skrå højdegrænser’. (s. 34) ‘Hensigten med bestemmelserne er at sikre gode dagslysforhold’. Her opereres altså ikke med at søge dispensationer for højdegrænseplaner.
  Det ville være meget fint at kunne understøtte husejerforeningens høringssvar med plantegninger (vi har både arkitekter og byplanlæggere i Humleby), skyggediagrammer og evt. billeder af hvordan vi kommer til at ligge i mørke det meste af året på nær muligvis lige en ganske kort periode ved midsommer. Jeg opfordrer på det kraftigste at der i høringen foreslås nedskalering af byggeriet til 3 etager i vores hjørne – minimum tilbagetrækning af 4. sal hele vejen ind imod os, alternativt øgede afstande til Humleby.
  Venlig hilsen
  Anne Teisen

 3. Endnu et citat der understøtter indsigelsen:
  ‘Ind mod Humleby skaleres bebyggelsen ned, og der
  fastlægges bestemmelser for udformning af brede kantzoner.’ (s. 13)
  OBS citatet ovenfor var s. 23 og ikke 13
  VH Anne, Ca 82

 4. Jeg synes det er meget vigtigt at vi gør indsigelse imod lokalplanen i forhold til det nordvestlige hjørne af Humleby. Vi der bor i hele den sidste række af Carstensgade fra ca. nr. 66 – 84 har et unikt rekreativt miljø af små byhaver, terrasser og ophold i vores baghaver. Her er lys og luft og mange har udbygget miljøet i baghaverne netop fordi der er solindfald i eftermiddags/aftentimerne. Flere har lagt haver sammen og det er her livet udspiller sig når vi har fri fra arbejde efter kl. 16. Netop her vælger man – meget tæt på os – at lægge massiv boligbebyggelse i 4 etagers højde uden at tage højde for at der netop her er et usædvanlig stort terrænfald, så bebyggelsen reelt vil svare til 4 ½ etage. Enkelte steder opererer man med tilbagetrukken 4. sal, men netop i hjørnet af Humleby, bliver vi massivt ‘pakket’ ind fra 2 sider med 4 etager. Dette harmonerer ikke med lokalplanens indhold om at ‘Bebyggelsens anvendelse, højde og karakter i randområderne skal medvirke til at skabe en harmonisk overgang til og sammenhæng med naboområderne’ (s. 13).
  Hvordan gør vi rent praktisk med denne indsigelse – skal vi samle det i Husejerforeningens Carlsberggruppe, gøre opmærksom i lokalavisen, eller lave flere individuelle/samlede høringssvar fra berørte beboere?
  Venlig hilsen
  Anne Teisen
  Carstensgade 82

  • Hej Anne

   Husejerforeningen vil lave en samlet høringsskrivelse, hvor vi vil lægge vægt på trafikken særligt på Ny Carlsbergvej, fællesarealer og ikke mindst byggerietind mod de forskellige dele af Humleby, her vil de synspunkter, du har, naturligvis indgå. Det virker jo nærmest som om, at de flotte tanker som lå i den oprindelige plan, nærmest er ved at blive undergravet og erstattet af et ret traditionelt forstadsbyggeri! Jeg synes, at det vil være en god ide, at der kommer så mange konkrete indsigelser, som muligt. Vi indkalder til beboermøde snarest, her kan vi også drøfte, hvad vi ellers gør. vh Per

 5. John K14
  Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at i lokalplan 432 med tillæg II og III vil man på side 63 kunne se en tegnning af den bebyggelse der kommer til at grænse ind til Humleby.
  Af tegning fremgår det byggeriet vedlendende maksimalt må være 3 etager for den de sider der vender mod Carlsbergs parkeringsplads og Rahbeks Alle. Yderligere fremgår det at den del der vender direkte ind mod Humleby må maksimum 50% være på 3 etager. Den del der vender mod Vesterfælledvej er der tale om maks. 4 etager og atter er der her en 50% begrænsning. Det er detalje som ikke er helt uden betydning.
  Det bliver fremhævet gang på gang at byggeriet skal være bæredygtigt, hvor svært kan det være, bare se på Humleby, er det ikke et bæredygtigt byggeri, især når man ser på den social og kulturelle bæredygtighed, som er to af de fire elementer der indgår i et bæredygtigt byggeri. De øvrige to mljø og økonomi.
  Det byggeri der komme til at vende ind mod Humleby vil starte med 2-3 etager, herefter stiger bygningerne til 5 etager.

  • Det lyder da rigtig godt at vi har det sort på hvidt. Er det noget I fra bestyrelsen tager med på jeres møde med Carlsbergbyen? Som tidligere nævnt ligger vores huse i øvre Carstensgade en del nedenfor terræn – desto vigtigere for os hvis vi drømmer om at kunne se lidt himmel, at der bygges lavere ud for os.
   Anne Teisen, Ca 82

   • Hej John og Anne

    Jo, bestyrelsen læser skam med og ja vi samler alle input ind. Jeg vil opfordre alle til at komme med så mange ting som muligt og gerne så veldokumenteret som muligt, det er den bedste måde vi kan sørge for, at Humleby bliver hørt.

    VH Gustav

  • Kære John,

   Det er bare ikke det, som kommer til at være i det materiale, som bliver forelagt politisk. Der bliver der 3 etager mod Freundsgade og 4 etager mod Rahbeks allé – den 4. etage bliver dog trukket lidt tilbage, men det hjælper ikke så meget. Og ifølge kommunens planlæggere, så lever dette op til kravene i rammelokalplanen….

Skriv en kommentar