Generalforsamling i Beboerforeningen d. 24/11/2020

Bestyrelsen i Beboerforeningen Humlen indkalder hermed til Generalforsamling Tirsdag d. 24. November kl 20.

Grundet de særlige omstændigheder vedrørende begrænsninger i forsamlingsfriheden forårsaget af covid-19 epidemi, flager bestyrelsen allerede nu muligheden for digital afholdelse ligesom risiko for yderligere udskydelse. Hold øje med hjemmesiden og Facebook for sidste opdatering!

Foreløbig dagsorden:

Dagsorden generalforsamling i beboerforeningen Humlen

 1. Valg af dirigent og referent   
 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden
 3. Beretning fra diverse udvalg: Koret, NABO, Torsdagsbaren
 4. Fremlæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab v/ kassereren
 5. Indkomne forslag – der er for nuværende ingen modtagne forslag
 6. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af kontingent – bestyrelsens indstilling er at kontingentet forbliver uændret
 7. Valg af formand – Frederik Mørkeberg genopstiller
 8. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer – Jesper Dybdal udtræder af bestyrelsen efter 16 års arbejde
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af kasserer – Jørgen Fenhann genopstiller
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant
 12. Valg af chefredaktører til Nabo
 13. Eventuelt

Generalforsamling i Beboerforeningen udskudt

Vi har modtaget nedenstående fra Beboerforeningen:

Kære alle

Givet de gældende restriktioner pga. Coronavirussen har beboerforeningen set sig nødt til at gøre følgende:

Generalforsamlingen i beboerforeningen er i først omgang udskudt en måned til ultimo November.

Beboerforeningen har ligeledes aflyst alle initiativer til Halloween i og omkring beboerhuset.

Opfølgende artikel i næst-kommende Nabo

p.b.v.
Frederik Mørkeberg

Nedrivning af Carlsbergs tidligere hovedkvarter

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen:

OBS OBS: Ved akutte problemer ifm. nedrivningen kan Thomas Clausen fra Carlsberg Byen kontaktes på +45 60 63 64 93 eller tc@carlsbergbyen.dk.

Brev til naboer vedr. nedrivning af Carlsbergs tidligere hovedkvarter

Kære nabo

Carlsberg har bygget et nyt hovedkontor i det nordvestlige hjørne af Carlsberg Byen, og nu er tiden kommet til at rive det gamle ned for at gøre plads til et nyt byggeri i Carlsberg Byen. Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har godkendt nedrivningsplanen for det sammenhængende bygningskompleks kaldet Siloen, Malteriet og Gruber.

Under normale omstændigheder ville vi invitere de nærmeste naboer til et informationsmøde om nedrivningen. Da dette pt. ikke er muligt grundet retningslinjerne vedr. COVID-19, har vi valgt at informere bredt ud per e-mail i stedet.

I de medsendte bilag opridser vi, hvordan arbejdet med nedrivningen vil foregå.

Kort om nedbrydningsplanen

Det er en omfattende opgave at rive de gamle industribygninger ned, og nedrivningen kommer til at forløbe i flere faser. Der kan naturligvis opstå forhold undervejs, der kan påvirke arbejdet og dermed tidsplanen, men i udgangspunktet ser planen ud som følger:

 • Cirka 1. maj 2020 til september 2020: Miljøsanering og udtagning af alle demonterbare materialer i Silo, Malteri og Gruber.
 • Cirka september 2020: Gruber skal nedrives som det første for at udvide byggepladsarealet.
 • Cirka ultimo september: Nedrivningen af siloen påbegyndes ved at klippe den ned fra toppen.
 • Cirka december 2020: Malteri skal nedrives, hvilket forventeligt strækker sig over fem måneder.
 • Når nedrivningen er afsluttet til terræn, vil spunsearbejdet blive påbegyndt, hvilket forventeligt varer fire måneder. Herefter vil kældrene blive nedrevet og gravearbejdet udført for at gøre klar til det kommende byggeri.

Entreprenør P. Olesen & Sønner A/S varetager nedrivningsopgaven, og vi forventer, at det er afsluttet i september 2021, hvis alt forløber planmæssigt.

Hensyn til naboer og nærområde

Det vil ikke kunne undgås, at I kan opleve gener under en nedrivning af denne størrelse, men vi vil gøre vores bedste for at tage så meget hensyn som muligt. Vi overholder naturligvis Københavns Kommunes arbejdstidsregler og miljøkrav gennem hele forløbet. Undervejs vil trafikken i området blive tilpasset nedrivningsarbejdet, men vi har stor fokus på trafikale forhold, så alle kan passere sikkert forbi byggepladsen. Vi håber på jeres forståelse, og skulle der opstå noget uforudset, vil vi orientere jer undervejs. Hvis I har spørgsmål, kan I sende dem til e-mail: nabo@carlsbergbyen.dk, hvor vi vil samle op på de indkomne henvendelser og udsende et fællessvar på de mest stillede spørgsmål.

Med venlig hilsen Carlsberg Byen P/S

Update II vedr. haveaffald

Husejerforeningens bestyrelse har modtaget nedenstående opfølgning fra Teknik og Miljøforvaltningen i København:

Vi har nu drøftet en mulig løsning med vores renovatør og kan med glæde fortælle, at vi har indgået en aftale med dem om, at de nu skal tømme haveaffald med mikrobil i Humleby. Dette burde løse de problemer, der har været med at komme rundt i de snævre veje. Såfremt det på sigt ikke længere er muligt for vores renovatør at benytte mikrobil i området, vil vi tage en dialog med jer om, hvordan vi så kan få skaffet plads til, at de almindelige skraldebiler til haveaffald kan komme rundt. Dette kan indebære, at de ulovligt opstillede cykelstativerne skal flyttes, som I også selv skriver. Såfremt I ønsker at der skal nedlægges en eller flere parkeringspladser for at få plads til cykelparkering, skal I sende en officiel ansøgning til Center for Parkering. I finder kontaktoplysninger: https://www.kk.dk/institution/center-parkering

Næste tømmedag for haveaffald hos jer er på torsdag d. 25. juni, hvorefter der forhåbentligt er renset helt op for haveaffald. Såfremt dette ikke er tilfældet, må I meget gerne kontakte os.

Mvh
Bestyrelsen