Generalforsamling i beboerforeningen Humlen

Beboerforeningen Humlen afholder den ordinære generalforsamling tirsdag d. 27. oktober 2015 kl. 20:00 i beboerhuset, Carstensgade 15.

Dagsorden for generalforsamlingen er fastsat i vedtægterne for beboerforeningen og lyder som følgende:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Beretning fra diverse udvalg
 4. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab
 5. Indkomne forslag: Se nedenfor.
 6. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af kontingent
 7. Valg af formand
 8. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af kasserer
 11. Valg af revisor plus revisorsuppleant
 12. Valg af Chefredaktør for Nabo
 13. Eventuelt

Indkomne forslag (pkt 5):

For snart 40 år siden blev beboerforeningen Humlen stiftet. Den gang var Humleby et andet sted. Der var mange lejere – fordi mange af husene stadig havde status af to-familieshuse. Der var derfor behov for en forening, som også kunne rumme de beboere, som boede til leje. Husejerforeningen var den gang også mere en traditionel grundejerforening. Gennem tiderne har fronterne mellem de to foreninger været trukket skarpt op – men den grænse er med tiden blevet mere flydende – i dag støtter Husejerforeningen aktivt beboerforeningen økonomisk – og bakker op om de mange aktiviteter, som beboerforeningen arrangerer i en erkendelse af, at det er af værdi for alle beboere i Humleby. Det er i stigende grad også svært at forklare nytilflyttere, hvorfor vi har to foreninger i vores lille hjørne af byen. Så spørgsmålet er nu, om tiden ikke snart er inde til at lave en fusion af de to foreninger. Man kunne f.eks. forestille sig en model, hvor Humlen blev en underafdeling (et aktivitetsudvalg) under Husejerforeningen, således at man fastholdt, at der skulle være et særligt rum, hvor man ikke diskuterede højhuse på Carlsberg, rottebekæmpelse og vandrør, men alene fokuserede på at gøre Humleby til at aktivt og sprudlende sted at bo. Så rent konkret ønsker vi at stille forslaget om, at Humlen og Husejerforeningen i fællesskab nedsætter et udvalg, som skal undersøge mulighederne for en fusion af de to foreninger med henblik på et forslag til beslutning på Beboerforeningens Generalforsamling i 2016 – og Husejerforeningens i 2017. På den måde bliver der masser af tid til at diskutere forskellige løsningsmodeller i begge foreninger.

Forslaget er fremsat af Lykke, Ca74 og Sidsel, Lu4.

Skriv en kommentar